Hjem > ...Relevante standarder for uteområder

Relevante standarder for uteområder

Bilde av standard NS 11005 Universell utforming av uteområderDet eksisterer i dag en serie standarder, norske og internasjonale, som er relevant for uteområder og vei til og fra stasjoner, terminaler og annet.

 

Norsk standard NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder

Norsk Standard NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder – Krav og anbefalinger tar opp universell utforming av opparbeidete uteområder. Målgruppen for standarden er tiltakshavere, planleggere, prosjekterende og utførende. Den omfatter krav til planlegging og utførelse og fokuserer på egnede tiltak, elementer og utstyr, inkludert informasjon og merking slik at uteområdene kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig.

 

Standarden legger vekt på at det er en sammenheng mellom de ulike tiltakene for å oppnå universell utforming. Det stilles krav om at universell utforming vektlegges i hele tiltakets livsløp både i planlegging og ved valg av løsninger, produkter og utførelse, men omfatter ikke krav til skjøtsel, drift og vedlikehold. Standarden omfatter også anbefalinger som bidrar til økt tilgjengelighet der universell utforming ikke kan oppnås.

 

For transportområdet er følgende punkter i standarden særlig relevante: Orientering om ulike funksjonsnedsettelser; krav til planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr; spesielt når det gjelder informasjon og veifinning, parkering, gangatkomst og gangveier, belegg og dekker, porter, grinder og bommer, toalett og ramper, sykkelparkering og kiosker, støyforhold etc. Det er et eget punkt for samferdselsanlegg som omfatter gågater, fortau, torg og åpneplasser, gang- og sykkelveier, gangfelt og signalanlegg, gangbroer, underganger og overganger, holdeplasser for buss og taxi, kollektivknutepunkter, ferjeleier og ferjekaier.

 

CEN/TS 15209 Følbare overflateindikatorer på belegningsprodukter av betong, tegl og naturstein

CEN/TC 178 Belegningsprodukter og kantstein arbeider bl.a. med standarder for taktile overflateindikatorer. Komiteen har utarbeidet den tekniske spesifikasjonen CEN/TS 15209. Spesifikasjonen definerer typer nedsatt synsevne og betydningen av bruk av taktil informasjon. Synshemmede har ulik oppfatning av taktil informasjon i det grunnlaget man går på/grad av sensitivitet i føttene og det er derfor nødvendig at taktile varsler for eksempel ved fotgjengeroverganger er tydelige. Bredden på et varselsfelt er for eksempel av avgjørende betydning. Lysforskjeller på overflate er også viktig for svaksynte. Dette kan legges inn i overflaten av designere og planleggere som en integrert del av områder som brukes av fotgjengere. Men dette dokumentet tar ikke opp krav til farge, lyskontraster etc. unntatt i de tilfeller der slik kontrast er en del av den taktile overflatemarkeringen. Dokumentet spesifiserer de normerte dimensjonen for overflate profiler og mønstre på fortau og andre flater benyttet av fotgjengere.

 

ENV 12633:2003 Metode for bestemmelse av upolerte og polerte skli/glimotstandsverdier

Denne førstandarden beskriver en laboratorietestmetode for å bestemme upolerte og polerte skli- eller glimotstandsverdier for fortauselementer ved bruk av en flattopp poleringsmaskin benyttet sammen med pendeltest utstyr. Førstandarden er relevant for å sikre sklisikkert grunnlag på områder der man ferdes til fots etc.

 

NS 3420 K Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del K: Anleggsgartnerarbeider

Denne delen av NS 3420 omfatter utendørs vegetasjon, belegg, kanter, renner og naturlige ledelinjer av naturstein, tegl, betongstein og betongheller, trapper, murer og plastring, gjerder og porter samt utstyr for lekeplasser og parker m.m.

 

NS 3420 KD Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjoner – Del K2:Utendørsbelegg, kanter og renner

Denne standarden omfatter utendørs belegg, kanter, renner og naturlige ledelinjer av naturstein, betongstein, betongheller eller tegl som legges på eller monteres i et settelag av løsmasser eller betong. Standarden omfatter også oppmerksomhetsindikatorer.

 

NS 3420 – Z Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold

Denne standarden omfatter skjøtsel av naturområder, grasarealer, urter, busker og trær samt drift av veier, plasser, trapper, lekeplasser, utstyr, konstruksjoner og installasjoner plassert utendørs. Denne standarden har ikke vektlagt universell utforming og det ble derfor utarbeidet egen veileder, se omtale av veilederen til denne standarden.

 

Skjøtsel og drift av park og landskapsområder – Veiledning til del ZZ i NS 3420 Z om universell utforming

Denne veilederen tar utgangspunkt i del ZZ Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder i standarden NS 3420-Z. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del 2: Drift og vedlikehold, fastsatt i 2008. Målet med veilederen er å peke på og gi anbefalinger knyttet til skjøtsels- og driftsoppgaver som påvirker tiltenkt funksjonalitet i uteområdet, og forhold som tjenesteleverandører bør være spesielt oppmerksomme på i sitt arbeid med oppdrag. Den tar også for seg oppgaver som tjenesteleverandører bør følge opp i sine ettersynsaktiviteter i kontraktsområdet. Her ligger det et sterkt incitament for leverandørene til å varsle sine oppdragsgivere om feil og mangler som bør rettes opp selv om avvikene ligger utenfor det kontrakten forutsetter. Slik vil veilederen også kunne bidra til at senere revisjoner av standarder knyttet til nye anlegg fokuserer mer på prinsippene om universell utforming.

 

NS 3041 Skilting – Veiledning for plassering og detaljer

Se over.