Hjem > ...

Håndbok R610 Statens vegvesens retningslinjer for drift og vedlikehold av riksveger

Retningslinje Standard for drift og vedlikehold av riksveger, Håndbok R610, tar opp bl.a. universell utforming i forbindelse med vedlikehold. Håndboken kom ut i 2014. Målet med håndboken er i best mulig grad å tilby ensartede forhold med hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter, i tillegg til å klarlegge og ivareta behov for spesielle miljøhensyn.

 

Håndboken tar ikke hensyn til alle variasjonene som kan forekomme langs en veirute, i innledningen informeres det at det etableres en såkalt operativ standard, som tar hensyn til faktiske forhold og utfordringer på den enkelte veirute.

 

Blant spesielle vurderinger nevnes universell utforming under «Rutevis og strekningsvis fastlegging av standard».

 

Kapittel 1 Felleskrav, pkt. 1.1 Generelle krav nevner som en av målsettingene at «objekter, ruter eller strekninger etablert som en del av universell utforming av transportsystemet, skal beholde sin tiltenkte funksjon gjennom hele året. Drift og vedlikehold skal sikre at øvrige objekter, ruter eller strekninger fungerer i henhold til prinsippene for universell utforming i den grad dette er beskrevet i de spesifikke objektkravene».

 

Inspeksjonstyper omfatter registrering av bl.a. universell utforming ved «enkel inspeksjon».

 

Kapittel 2 Vegbane og sideområde krever at «vegdekke/fast dekke skal driftes og vedlikeholdes». Dette gjelder også steindekker og kantstein.

 

I kapittel 4.10 nevnes det at nødutgang og fluktvei skal driftes og vedlikeholdes slik at innebygd universell utforming opprettholdes.

 

Kapittel 5.20 Indikator: taktile, visuelle og akustiske tar opp ledelinjer. Dette omfatter retningsindikatorer, oppmerksomhetsindikatorer og varselsindikatorer basert på taktil (følbar), visuell og akustisk kontrast.

 

Taktile, visuelle og akustiske indikatorer skal lette orienteringen i gatemiljøet for svaksynte og blinde ved bruk av standardiserte overflater, inkludert fargebruk på gangarealer.

 

Overflatene skal skille seg fra øvrige overflater, og det skal være mulig å skjelne de ulike overflatene fra hverandre visuelt eller taktilt. Disse overflatene/indikatorene skal vedlikeholdes og driftes slik at sklisikker overflate og ledefunksjon ivaretas. Videre skal taktile indikatorer (heller) byttes ut når kuler eller ribber er ødelagt på en slik måte at funksjonen ikke lenger er tilstede – dvs. at den ikke kan kjennes under foten.

 

Kapittel 8 Renhold tar bl.a. opp renhold for å sikre universell utforming.

 

Kapittel 10 Spesielle bestemmelser tar opp utfordringer ved installasjoner, ledninger og kabler o.l. som skal utformes, monteres og vedlikeholdes slik at de ikke reduserer fremkommelighet, sikkerhet og universell utforming.

 

Håndboken refererer til Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk, men ikke til andre standarder.

 

En aktuell standard som vil kunne spesifisere kravene i håndboken er bl.a. NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder.

 

Det er også i gang arbeid i Standard Norge med en norsk standard for ledelinjer som vil være aktuelt som normativ referanse.