Hjem > ...Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater

Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater

Forside Håndbok 278Håndbok 278 er laget som et verktøy for oppfyllelse av målsettingen i Nasjonal transportplan (se dette) om et universelt utformet transportsystem og et bidrag til kompetanseoppbygging i etaten. Den omfatter hovedsakelig universell utforming av gater og veier der alle skal kunne ferdes som fotgjengere, mens områder som rømming fra tuneller og andre anlegg ikke er tatt med. Veiledningen viser eksempler på hvordan man kan ta hensyn til ulike brukergrupper innen transportsystemene ved bruk av prinsippene for universell utforming ved planlegging, bygging og drift av veisystemet. Håndboken omfatter:

 

  • Forankring og mål for universell utforming i transportsektoren
  • Prinsipper som må ivaretas for at alle skal kunne bevege og orientere seg i trafikken
  • Kriterier og konkrete anbefalinger som må ivaretas for at alle skal kunne benytte transportsystemet
  • Hvordan hensyn til universell utforming bør trekkes inn i de ulike planverktøyene og tilhørende dokumenter
  • Hvordan man opprettholder universell utforming gjennom drift og vedlikehold
  • Eksempler for veier/gater; stasjoner/holdeplasser og knutepunkt, informasjon, transportmidler, automater og billettering

 Det er laget tre vedlegg til Håndbok 278:

  • Vedlegg 1 illustrerer hvordan synshemmede orienterer seg i trafikken, inklusive to befaringseksempler
  • Vedlegg 2 omhandler gjennomføring av en temaanalyse, dvs. en analyse av et avgrenset område, strekning eller reisekjede med hensyn til universell utforming for å få frem feil og mangler, utbedringstiltak og forslag til tiltak
  • Vedlegg 3 er sjekkliste for anlegg i veisystemet

 

Last ned Håndbok 278 her

Last ned Vedlegg 1 til Håndbok 278 her

Last ned Vedlegg 2 til Håndbok 278 her

Last ned Vedlegg 3 til Håndbok 278 her