Hjem > Utforming, drift og vedlikehold av veier

Veien til og fra stasjoner, flyplasser og terminaler er ofte en utfordring for mange, ikke minst om vinteren. Universell utforming, drift og vedlikehold av veier og uteområder knyttet til transportrelatert infrastruktur er

derfor en sentral del av reisekjeden. På dette området vil du finne informasjon om og lenker til standarder, håndbøker og annet som er relevant.

Standarder

Relevante standarder for uteområder

Det er flere standarder som er relevante for uteområder, herunder veier til og fra terminaler, holdeplasser og andre utendørs elementer. Dette er en oversikt over norske og internasjonale standarder som er relevante.

Relevante standarder for uteområder

Lover og forskrifter

Lovgivning i Norge og EU på området universell utforming og persontransport - status 2016

Både norsk lovgivning og EU-lovgivning relevant for Norge gjennom EØS avtalen har utviklet seg de siste årene. Det følgende gir en oversikt over lover, forskrifter og EU-direktiver som er relevante for området universell utforming og tilgjengelighet når det gjelder persontransport, passasjerrettigheter på ulike transportområder og annet.

Les om norsk og europeisk lovgivning relevant for universell utforming av persontransport

Lov om offentlige anskaffelser og krav om universell utforming

I lov om offentlige anskaffelser og i anskaffelsesforskriften er det stilt krav om at oppdragsgiver under planleggingen av en anskaffelse bl.a. skal ta hensyn til universell utforming av anskaffelsen. Men dette er et hensyn som også bør følges opp i resten av prosessen for offentlige anskaffelser noe som kan gjøre på flere områder.

Lov om offentlige anskaffelser og krav om universell utforming

Veiledninger og håndbøker

Håndbok R610 Statens vegvesens retningslinjer for drift og vedlikehold av riksveger

Retningslinje Standard for drift og vedlikehold av riksveger, Håndbok R610, tar opp bl.a. universell utforming i forbindelse med vedlikehold. Håndboken kom ut i 2014. Målet med håndboken er i best mulig grad å tilby ensartede forhold med hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikanter, i tillegg til å klarlegge og ivareta behov for spesielle miljøhensyn.

Les mer om Håndbok R610 om drift og vedlikehold av riksveger.

Veiledning Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater

Håndbok V129 fra 2014 er en veiledning utarbeidet av Statens vegvesen. Den er utarbeidet som bidrag til oppfyllelsen av Nasjonal transportplans mål om et universelt utformet transportsystem og som del av oppbyggingen av kompetansen i etaten.

Les mer om Veiledning Universell utforming av veger og gater.

Ledelinjer i gategrunn

Veiledningen Ledelinjer i gategrunn fra 2005 er fremdeles en viktig veiledning i hvilke mobilitetsvansker synshemmede har i gatemiljøet og i hvordan man utformer taktile ledelinjer, herunder varselslinjer og oppmerksomhetsfelt. Veiledningen inneholder bl.a. informasjon om bruk av ledelinjer på kollektivholdeplasser.

Ledelinjer i gategrunn

Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater

Statens Vegvesen har utarbeidet en håndbok som skal gi veiledning i prosesser og oppgaver som skal utføres av Statens vegvesen. Universell utforming er et fagfelt under oppbygging i etaten og ved revisjon av andre håndbøker skal krav til universell utforming også legges inn. Håndboken er et bidrag til oppfyllelse av Nasjonal transportplans mål om et universelt utformet transportsystem.

Les mer om Håndbok 278 her

Politiske dokumenter

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan 2014-2023 (Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2012–2013)) er gjeldende transportplan (pr. 2016) og inneholder mye informasjon om planlagte tiltak innen universell utforming og transport.

Et eget kapittel og flere avsnitt i Nasjonal Transportplan 2014-2019 tar opp universell utforming i persontransport.

Les mer om Nasjonal transportplan 2014-2023 her.

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan er regjeringens dokument for å trekke opp langsiktig strategi for samferdsel i Norge. Ett av hovedmålene for NTP er universell utforming. Dette gjennomføres gjennom en rekke konkrete tiltak.

Nasjonal transportplan

Ledelinjer i gategrunn - veiledning

Veiledningen gir tips om typer og utforming av taktile ledelinjer som bl.a. er relevant for infrastruktur innen transport.

Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater

Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok­serie, en samling fortløpende publikasjoner som først og fremst er beregnet for bruk innen etaten.
Vedlegg 1: Om hvordan synshemmede orienterer seg i trafikken. Ulike former for synshemming.
Vedlegg 2: Om temaanalyser.

Handbok 017 Veg- og gateutforming

Dette er en håndbok Nivå 1 i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har hovedansvaret for utarbeidelse av håndbøkene.

Veiledning med relevans for alle deler av reisekjeden

Guide 71 gir retningslinjer for å ta hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov ved utarbeidelse av standarder.