Hjem > ...Gjeldende forskrifter for tilgjengelige busser

Gjeldende forskrifter for tilgjengelige busser

Foto av bybussDet er i dag gjeldende et sett med forskrifter, europeiske og norske, som regulerer hvordan busser av ulike klasser skal konstrueres for å sikre tilgjengelighet for alle passasjerer. Dette er en oversikt over regelverket samt henvisning til en veiledning utarbeidet av Sintef Teknologi og samfunn i 2004.

 

EUs bussdirektiv av 2001

Det opprinnelige bussdirektivet fra EU stiller krav til tilgjengelighet i Vedlegg VII til Direktiv 2001/85/EF Krav til tekniske innretninger som gir bevegelseshemmede passasjerer bedre atkomst. Dette vedlegget inneholder bestemmeler som får anvendelse på kjøretøyer som er konstruert med henblikk på å gjøre atkomstforholdene enklere for passasjerer med nedsatt funksjonsevne, bl.a. rullestolbrukere. Kravene omfatter krav til trinn; seter og områder som er reservert for bevegelseshemmede passasjerer; kommunikasjonsinretninger; piktogrammer; gulvets helling og bestemmelser om passasjerer i rullestol. Det er bestemmelser om seter i rullestolområdet i busser; rullestolers stabilitet, herunder sikringsutstyr testing av dette; betjeningsinnretninger for dører; belysning og bestemmelser om ombordstigningsinnretninger. Disse omfatter krav til knelesystem for busser, løfteplattform og rampe.  

Vedlegg VII til EUs bussdirektiv - krav til tekniske innretninger som gir bevegelseshemmede passasjerer bedre atkomst

 

Rundskriv N-3 om ny forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport - kommentarer

Rundskrivet fra 2009 fastsatte krav til universell utforming av busser, med hjemmel i yrkestransportlovens § 35 men spesielt som en oppfølging av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Kravene vil gjelde for busser av klasse II og klasse III som har ruteløyve, samt for bil som utfører transport med særskilt løyve for transport av funksjonshemmede og for taxi der det er stilt krav om tilpasning for transport av personer med nedsatt funksjonsevne. Reglene ble iverksatt fra 2010-01-01 og kravene gjelder for motorvogn som er innkjøpt etter denne datoen.

 

Foruten definisjon av virkeområde og av sentrale termer som bil for transport av personer med nedsatt funksjonsevne, passasjerplass, sitteplass og rullestolplass omfatter forskrifen krav til busser av klasse II og III og spesielle krav til bil for transport av funksjonshemmede. Dette infatter dimensjoner, trinn, innfesting av rullestol, belysning, heis og ramper, bibelter, nødutgang og brannslukningsapparat. Videre er det bestemmelser for kontroll, unntak, og bestemmelse om ikraftreden og overgangsbestemmelser. For mange av kravene henvises det til EU-direktivet av 2001, vedleggene VI og VII (omtalt over) som også er vedlagt forskriften.

 

Rundskriv N-3 om ny forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport - kommentarer

 

Rundskriv N-4 om vilkår om tilpasning av ekspressbusser for personer med redusert bevegelighet

Dette rundskrivet fra 2005 omfatter ekspressbusser, og bygger på rundskriv N-2/2003 der løyvemyndigheten ble pålagt å stille krav om at materiell som nyttes i ekspressbusser skal være tilpasset funksjonshemmede, herunder rullestolbrukere, men innholdet i kravet ble ikke presisert nærmere. Rundskrivet var derfor en presisering av innholdet i dette kravet. Fra 2006-01-01 ble det stilt krav til utførelsen av tjenesten for samtlige ekspressbusser uavhengig av om vilkåret var gitt ved løyvetildelng. Det vil si at tjenesten skal "utføres på en måte som gjør at behovene til personer med redusert bevegelighet forstås og ivaretas samtidig som sikkerhet og verdighet ivaretas".

 

Kundene er på sin side ansvarlige for å opplyse transportøren om sine behov, slik at man er sikret nødvendig bistand. Kostnadene til ytelsen av tjenester overfor kunder med slike behov skal ikke belastes kundene. Videre skal personalet få hensiktsmessig opplæring for best mulig å yte tjenester, og forholdene skal legges til rette for at passasjerer med redusert bevegelighet i størst mulig grad kan være selvstendige. Passasjerer med redusert bevegelighet kan ikke avvises fra busstjenester med mindre vedkommende ikke kan transporteres trygt eller fysisk ikke kan innplasseres - og årsaken skal klart og tydelig forklares til passasjeren. Førerhunder skal transporteres inne i bussen, likeså grunnleggende forflytningsutstyr.

 

Rundskriv N-4 om vilkår om tilpasning av ekspressbusser for personer med nedsatt bevegelighet

 

Forskrift om universell utforming av motorvvogn i løyvepliktig transport m.v.

 

Se omtale av Rundskriv N-3 om ny forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport over.

 

Forskrift om universell utforming av motorvvogn i løyvepliktig transport m.v.

 

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), Kapittel 8 Spesielle kjøretøy

 

Denne forskriften gir detaljerte tekniske krav til tilgjengelige busser:

 

  • § 8-1 gir generelle krav til buss (direktiv 2001/85/EF - se over), herunder kravnivå, virkeområde, godkjenning og ikrafttreden.
  • §8-2 tar opp krav til innvendig materiale i buss, herunder sitteplass for barn yngre enn 3 år
  • § 8-4 gir spesielle bestemmelser for buss, herunder definisjon av bussklasser, servicedør, viduer, seter, karosseri, kollisjonsbeskyttelse, beskyttelse mot brann, brenselssystem, elektrisk system, materiale og isolering, passasjerantall, passasjerplass og seter. Videre regler for dimensjoner, atkomst til dører og for nødutganger. Det er også bestemmelser for trappetrinn, midtgang og førerplass; innvendig personbeskyttelse og holdeinnretninger, innvendig støynivå, speil og lys, skilting og oppslag og utforming av disse samt førstehjelpsskrin og godkjenning.

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), Kapittel 8 Spesielle kjøretøy

 

Buss for alle - en veileder om universell utforming av bussmateriell, Sintef Teknologi og samfunn 2004

Denne veiledningen fra Sintef Teknologi og samfunn, Veg og samferdsel ble laget som en nødvendig oppfølging av EUs bussdirektiv fra 2001. I prosjektet Buss for alle ble det gjennomført en omfattende kartlegging og evaluering av ulike tekniske løsninger, samt økonomiske og praktiske konsekvenser av å innføre EU direktivet i Norge. En av oppgavene var utarbeidelse av kravspesifikasjoner, valg av løsninger og oppbygging av en demonstratorbuss for å høste erfaring med bygging og drift av en buss som var tilpasset EUs bussdirektivs krav. Veiledningen er basert på de kravspesifikasjoner, utstyr, løsninger og anbefalinger som ble presentert i rapporten "Buss for alle" og beskrivelser og illustrasjoner er for en vesentlig del hentet fra demonstratorbussen.

 

Veiledningen beskriver innholdet i EUs bussdirektiv (gjeldende i Norge fra 2004-02-13); konstruksjonsmessige forhold som chassis og kneling og plassering av ramper; innredning og planløsning; sikring av rullestol og passasjerer i buss; ramper og heiser; manuelle løse og fastmonterte samt elektriske ramper; heisløsninger; informasjonssystem og anbefalinger. Disse anbefalingene gjelder tilgjengelighet og standard, utstyr i bussene, implementering i anbud, kontrakter og løyver samt prioritering av tiltak. Til slutt har veiledningen en sammenstilling av økonomiske data, herunder kostnader for ulike opsjoner i forbindelse med investering og drift ved tilpassing av materiell i ulike bussklasser og ulike typer trafikk samt en liste over kontakter etc.

 

Buss for alle - en veileder om universell utforming av bussmateriell, Sintef Teknologi og samfunn 2004