Hjem > ...Standard for universell utforming av bygninger

Standard for universell utforming av bygninger

Bilde av forsiden på NS 11001-1:2009Norsk standard NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger er en sentral standard for å sikre at byggverk på transportområdet er universelt tilgjengelige.

Standarden omhandler universell utforming av bygninger og tilliggende uteområder, og den har planleggere og prosjekterende som hovedmålgruppe. Den omfatter alle typer arbeids- og publikumsbygninger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidete omgivelser for parkering og atkomstvei.

 

Det er viktig å ha en grunnforståelse for utfordringene som ligger i å utforme bygninger som skal kunne brukes av alle. Slik grunnforståelse bør inkludere alle ledd i verdiutviklingskjeden, fra oppdrags/tiltakshaver til utførende og driftsansvarlige. Standarden gir også et generelt innblikk i de viktigste faktorene som er avgjørende for forståelsen av ulike brukerbehov. Denne kunnskapen ligger til grunn for de kravene som er gitt i standarden.

 

Standarden stiller krav til universell utforming av atkomstvei til arbeids- og publikumsbygninger, parkering, inngangspartier på byggverk, planløsninger, horisontal og vertikal kommunikasjon i bygninger, veifinning, tekniske installasjoner og betjeningsutstyr og inneklima og materialbruk.

 

I tillegg har standarden normative tillegg om ulike typer funksjonsnedsettelser.

 

Norsk standard NS 11001-1:2009 bestilles her