Hjem > ...Ny TØI rapport viser at universell utforming virker

Ny TØI rapport viser at universell utforming virker

Rapporten Universell utforming virker - evaluering av tiltak i kollektivtrafikken (TØI rapport 1235/2012) er basert på en undersøkelse av tiltak som fikk støtte gjennom Samferdselsdepartementets tilskuddsordning til bedre tilgjengelighet i kollektivtrafikk i kommunene, som er administrert av Vegdirektoratet. I hovedsak har undersøkelsen basert seg på holdeplasstiltak. Fredrikstad, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Steinkjer og Harstad ble gjennomgått i en førundersøkelse, mens Fredrikstad, Kristiansand, Stavanger og Trondheim ble tatt med i en etterundersøkelse.

 

Hovedfunnet i rapporten er at universell utforming har en positiv effekt for såvel passasjerer med nedsatt funksjonsevne som for andre passasjerer. Men undersøkelsen viser også at det er nødvendig at alle ledd i en reisekjede fungerer for at passasjerer med nedsatt funksjonsevne skal kunne reise kollektivt.

 

Et annet funn er at det er nødvendig med bedre informasjonstiltak om tilgjengelighet i kollektivtransport, undersøkelsen viste at mange var overrasket over hvor tilgjengelig kollektivtilbudet faktisk er. Interessant var det også at et godt alternativ til alminnelige taktile ledelinjer for å kunne lokalisere stoppesteder er leskur. Såvel blinde som svaksynte var av denne oppfatning.

 

Tiltakene viser også at universell utforming øker antall passasjerer. Den generelle trenden går i retning av økt kollektivbruk, sier rapporten, og den økningen de har observert er en moderat økning ut over dette. Førernes erfaringer er videre at holdeplassopphold går raskere der holdeplassene er utbedret gjennom tiltakene finansiert av tilskuddsordningen. Videre heter det at "i tråd med tidligere studier har vi funnet at de tiltakene som har blitt gjennomført, har en god samfunnsøkonomisk nytte, selv om de har hatt en begrenset virkning på folks reisevaner". Tiltakene har, selv om de har en åpenbar effekt, ikke dekket alle behov og det konkluderes med at helhetlig utforming, bedre informasjon, opplæring og vedlikehold er nødvendige tiltak.

 

Hele reisekjeden må være universelt utformet for at alle skal ha likeverdig tilgang til offentlig transport.