Hjem > ...Hvordan stille krav til universell utforming?

Hvordan stille krav til universell utforming?

Forside veileder UU i offentlige anskaffelserUniversell utforming ved offentlige anskaffelser er et økonomisk spørsmål ved siden av et prinsipielt. For bestillere er det viktig at man vurderer den mest mulig kostnadseffektive bruken av prinsippet om universell utforming når man utformer kravspesifikasjonen. Dette gjøres bl.a. ved å utrede hvordan hensynet til likeverdig tilgang til varen eller tjenesten som det er snakk om kan legitimere en større investering ved utformingen enn dersom man ikke hadde stilt krav om universell utforming. Det er viktig også å være klar over at ved inkludering av krav universell utforming i planleggingsfasen kan man spare inn betydelige midler - for eksempel ved nybygging - i forhold til å måtte bygge om eller tilpasse varer i ettertid for at bredere brukergrupper skal kunne nyttiggjøre seg produktet.

 

Et annet viktig element er at universell utforming er en naturlig del av alle faser i en anskaffelsesprosess:

 

  1. Planlegging: Lov om offentlige anskaffelser stiller i dagkrav om hensyntagen til universell utforming i planlegging av offentlige anskaffelser. For å oppfylle dette må man ta hensynt il fem sentrale aspekter: Overordnete mål for anskaffelsen må være grunnlaget. Dette omfatter overordnete og generelle målsettinger som legitimerer at bestemte hensyn må tas, for eksempel universell utforming. Man kan for eksempel i planleggingen angi som overordnet mål at at det skal være likeverdig tilgang til varer og tjenester for alle og at varen eller tjenesten skal baseres på prinsippet om universell utforming.
  2. Spesifikasjon: Det må klart gå frem av spesifikasjonen hva man ønsker å oppnå ved anskaffelsen og hva universell utforming innebærer for den bestemte varen eller tjenesten det handler om. Reisekjeden.no viser lenker til veiledninger og standarder som det kan refereres til i kravspesifikasjonen.
  3. Markedssøk: Når bestiller søker i markedet er det også hensiktsmessig å være tydelig overfor potensielle leverandører at man ønsker varer og tjenester som alle kan ha likeverdig tilgang til, ved å følge prinsippet om universell utforming.
  4. Forespørsel/kunngjøring: I kunngjøring av anbudsrunder er det påkrevet at man i tekniske spesifikasjoner er klar på hvilke kriteriere for universell utforming man vil bruke for de spesifikke varer og tjenester som skal anskaffes. Der det allerede finnes krav i eksisterende lovgivning, for eksempel i plan- og bygningsloven eller Teknisk Forskrift, bør det refereres til disse kravene samt til brukbarhet og kvalitet i lov om offentlige anskaffelser. Det kan også refereres til gjeldende standarder - se Reisekjeden.no på de enkelte fagområdene.
  5. Evaluering av tilbud: I evalueringen er det viktig at bedømmelsen av leverandørens etterleving av universell utforming måles mot de klare kriteriene bestiller har satt i sin kravspesifikasjon.
  6. Forhandlinger: Ved evenutelle forhandlinger må det oppnås enighet om hvordan universell utforming skal oppfylles, etter hvilke kriterier, slik at begge parter har klar forståelse for dette aspektet.
  7. Kontraktsinngåelse: I kontrakter bør det, der det er relevant, gå klart frem hvilke forventede kriterier for universell utforming varen eller tjenesten skal oppfylle, og hvordan - for å unngå uenighet om dette i forbindelse med oppfyllelsen av den avtalte leveransen.
  8. Oppfølging og evaluering: Dersom det er stilt kravspesifikasjoner for universell utforming ved inngåelse av kontrakt med leverandør er det også i oppfølgingsfasen og evalueringen viktig at man kontrollerer at elementer som skal sikre universell utforming er tilfredstillende innarbeidet i løsningen som leveres. Her er det best å benytte sjekklister etc. i veiledninger som man finner lenker til på Reisekjeden.no.