1. Transportmidler
  1. Standarder relevant for transport og universell utforming - status 2016
  2. Standard NS-EN 12182:1999 Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede - Generelle krav og prøvingsmetoder
  3. Veiledning for standardisering på området tilgjengelighet og offentlig transport
  4. Gjeldende forskrifter for tilgjengelige busser
  5. Om norsk og europeisk lovgivning for transportmidler
 2. Kontakt oss
 3. Om Reisekjeden.no
 4. Stasjoner, knutepunkt, bygg, terminaler
  1. TØI rapport om universell utforming av stasjonsområder – erfaringer fra brukerne
  2. Ny TØI rapport viser at universell utforming virker
  3. Standard for universell utforming av bygninger
  4. Standardiseringsdokumenter for ledelinjer
  5. Rapport om ledelinjer inne i bygninger
  6. Jernbaneverkets handlingsplan for universell utforming
  7. Relevant bygningslovgivning
 5. Search Page
 6. Utforming, drift og vedlikehold av veier
  1. Håndbok R610 Statens vegvesens retningslinjer for drift og vedlikehold av riksveger
  2. Veiledning Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater
  3. Relevante standarder for uteområder
  4. Ledelinjer i gategrunn
  5. Håndbok 278 Universell utforming av veger og gater
 7. Site Map Page
 8. Tjenester og assistanse
  1. Rettigheter for passasjerer på bussreiser
  2. Ledsagerbevis for personer med nedsatt funksjonsevne
  3. Veiledning om flypassasjerers rettigheter
  4. Standarder relevante for tjenester og assistanse
  5. EU Forordning om rettigheter for busspassasjerer er trådt i kraft
  6. Hvorfor mange personer med funksjonsnedsettelser velger ikke å benytte kollektivtransport
  7. Lovgivning i Norge og EU på området universell utforming og transport
  8. Styrkede passasjerrettigheter for passasjerer med funksjonsnedsettelser på buss, trikk, T-bane og bybane
  9. Norsk standard for passasjerrettigheter
  10. Rettigheter for togpassasjerer
  11. Forskrift om flypassasjerers rettigheter
  12. Rettigheter for passasjer i maritim transport
 9. Reiseinformasjon og billettsystemer
  1. Lovgivning og standarder knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi - status 2016
  2. Rapport viser behov forendringer i ekomtilbud for å sikre universell utforming av elektronisk kommunikasjon
  3. Regjeringens digitaliseringsprogram
  4. St.meld.17 Eit informasjonssamfunn for alle
  5. Veiledning Selvbetjening for alle
  6. IKT barrierer og personer med nedsatt funksjonsevne
  7. Standarder som er relevante for billettering
  8. Standarder relevant for universell utforming av IKT og informasjon innen reisekjeden
  9. Anropsbaserte kollektivtjenester for alle- AKTA
  10. Standarder relevant for billettering og selvbetjeningsautomater
  11. Universell utforming av IKT innen transport
  12. Rapport om touchscreen-automater
  13. Konsekvensutredning om IKT og universell utforming
 10. Universell utforming
  1. Forslag til ny Nasjonal transportplan 2018-2029- omtale av universell utforming
  2. Nasjonal transportplan 2014-2023
  3. Rapport om fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten
  4. EU forslag til tilgjengelighetslov
  5. Handlingsplan for universell utforming 2015-2019
  6. Norge universelt utformet 2025 - handlingsplan for universell utforming
  7. Rapport om barrierer i kollektivtransporten
  8. Nasjonal transportplan
  9. Reisekjeden - hvem er ansvarlige?
  10. Offentlige anskaffelser og universell utforming
  11. Standardisering som verktøy for universell utforming
  12. De syv prinsipper for universell utforming
  13. Hva er universell utforming?
 11. Stille krav til løsninger
  1. Kravspesifikasjoner knyttet til offentlige anskaffelser - status 2016
  2. Lov om offentlige anskaffelser og krav om universell utforming
  3. Hvordan stille krav til universell utforming?
 12. Gjøre offentlige innkjøp
 13. Levere til det offentlige
  1. Standarder som er relevante for reisekjeden - en oversikt
  2. Eksempelsamling for tilgjengelighet til offentlig transport