Hjem > Universell utforming > Reisekjeden - hvem er ansvarlige?

Reisekjeden - hvem er ansvarlige?

Rullestolrampe ved katedral i MalagaDet er mange aktører som er involvert i en reisekjede og som må være ansvarlig for sine områder når hele reisekjeden skal kunne benyttes av alle. Dette krever innsats fra planleggere hos myndigheter på ulike nivåer, utbyggere, tjenesteleverandører og andre slik at alle ledd henger sammen.

 Reisekjeden består av en rekke elementer som alle må være tilgjengelige for at alle skal ha likeverdig tilgang og mulighet til å reise. En reisende vil begynne reisen med å planlegge den og avslutte ved å ankomme bestemmelsesstedet. Denne reisekjeden består derfor av informasjon i tilgjengelig format (IKT/informasjonsformidling), billettering, reise fra f.eks. bolig til stasjon (uteområder), opphold på stasjon, flyplass, perrong (infrastruktur) og endelig bruk av transportmidlet. På alle disse punktene er likeverdig tilgang til informasjon viktig. Med andre ord: en universelt utformet reisekjede krever at informasjonssystemer, transportmidler og infrastruktur er funksjonelt anvendbare for alle reisende, og at alle reisende har likeverdig tilgang til de elementene som inngår i reisekjeden.

 

Det innebærer også at det er mange aktører som er involvert i en barrierefri reisekjede og at et helhetsperspektiv derfor er viktig. Det er ulike administrative enheter som er ansvarlige for de ulike delene av en reisekjede og ansvarsfordeling dem imellom må derfor være klar.

 

Det er fylkeskommunene som er ansvarlige for lokal kollektivtransport som buss, trikk, T-bane og hurtigbåt. Men jernbane er statens ansvar, dette gjelder også flytransport (del av Forpliktelse for iffentlig tjenesteyting). Ved siden av dette transporttilbudet er det private aktører som er ansvarlige for persontransporttjenester i det frie markedet, for eksempel flyruter og ekspressbussruter. Veinettet er også underlagt ulike aktører når det gjelder ansvarsfordeling. Riksveier er underlagt staten, fylkeskommunale veier fylkeskommunene og kommunale veier ligger under kommunenes ansvarsområde. De er også ansvarlige for holdeplasser langs egne veier. Etter regionsreformen av 2010 fikk fylkeskommunene ansvar for øvrige riksveier mens staten beholdt ansvaret for stamveinettet. Der hvor ferger utgjør en del av veinettet og går i forlengelse aven fylkesvei har fylkeskommunene ansvaret for fergene. Ferger som går i forlengelse av en riksvei er statens ansvar.

 

Tabellen viser ansvarsfordelingen i en reisekjede:

 

Ledd i en reisekjede  Ansvarlige aktører i leddene av reisekjeden 
   
  Rutebil T-bane og trikk Jernbane Båttransport Flytransport
     
Vei til/fra stasjon etc.

 Stat, fylkeskommune, kommuner, private aktører, Statens vegvesen

 Stat, fylkeskommune, kommune, private aktører, Statens vegvesen

 Stat, fylkeskommune, kommune, private aktører, Statens vegvesen

Stat, fylkeskommune, kommune, private aktører, Statens vegvesen

 

 Stat, fylkeskommune, kommune, private aktører, Statens vegvesen

 

Informasjon

 Fylkeskommuner, operatører

Fylkeskommuner, operatører  Jernbaneverket, operatører  Fylkeskommuner, operatører  Avinor, operatører
Stasjon og holdeplass  Staten, fylkeskommuner, kommuner, Statens vegvesen  Fylkeskommuner, operatører  Jerbaneverket, operatører

 Staten, fylkeskommuner, kommuner, Statens vegvesen, Havnevesenet, operatører

 Avinor
  Billettering  Fylkeskommuner, operatører  Fylkeskommuner, operatører  Operatører  Statens vegvesen, fylkeskommuner, operatører  Staten, operatører
 Transportmiddel  Fylkeskommuner, operatører  Fylkeskommuner, operatører  Operatører  Statens vegvesen, fylkeskommunene, operatører  Staten, operatører

 

Denne oversikten omhandler ikke spesialtransport/tilrettelagt transport som TT-ordningen. Det er fylkeskommunene som har overordnet ansvar for disse, mens kommunene som regel er ansvarlige for brukergodkjenning.

 

Informasjon i reisekjeden omfatter både informasjon man henter inn før reisen starter, informasjon som formidles på stasjoner, holdeplasser og annen infrastruktur og på transportmidlet selv. Det er fylkeskommune som er ansvarlige i egenskap av ansvarshavende for lokal kollektivtransport. Avtaler inngås med operatører via kontrakter etter forhandlinger eller anbud. I avtalene er ansvaret mello,m fylkeskommuner og operatører fordelt når det gjelder informasjon og billettering. Det er busselskapene som har ansvaret for kjøretøy som fylkeskommunene stiller krav til.

 

Informasjon

Eiere av infrastruktur som terminalbygg etc. har også en informasjonsrolle gjennom tilrettelegging av terminaler, holdeplasser etc. for informasjon. Hvor stor plass en kommune avsetter til ruteinformasjon på en kommunal holdeplass er en begresende faktor for at fylkeskommuner, private operatører etc. skal kunne formidle sin informasjon. Tilsvarende gjeder for Vegvesenet langs riksveier og fylkeskommunale veier.

 

Vei til fra terminaler og stasjoner

Veiholder har ansvar for vei til/fra holdeplasser, stasjoner etc. dvs. stat, kommune, fylkeskommune og private aktører for private veier. Statens vegvesen avtaler med operatørene om vedlikehold, drift og investeringer i forbindelse med veiene, dette gjelder også holdeplasser. Terminaler kan ha flere typer eiere, herunder kommuner, eiendomsselskaper eller busselskaper.

 

Infrastruktur og informasjon

Ansvarsfordelingen i delsektor for trikk og T-bane skiller seg fra bussektoren ved at det er trikk- og T-baneselskapene som har ansvaret for infrastrukturen i tillegg til driften. Slik var det også innen jernbanen til 1999 da drift og infrastruktur ble adskilt. I dag er det Jernbaneverket som er ansvarlig for infrastrukturen innen jernbanesektoren og informasjon som er knyttet til denne (via høytalere, monitorer, plakater, rutetabeller etc. Disse lages på grunnlag av data som er gitt av operatørene. NSB, Flytoget og andre operatører er på sin side ansvarlige for informasjon før reisen (som nettsider), ombord i tog og for billettering - noen steder eier de også stasjonene. Flyplasser er Avinors ansvarsområde (unntatt Luftforsvarets flyplasser, samt kommunale og private plasser) og den informasjonen som formidles der, men det er flyselskapene som har ansvar for informasjon om ruter, billettering og om flyene. Båttransport og ansvar for de ulike leddene av reisekjeden til sjøs varierer etter typen av båttransport og hvem som er veiholder.  Fylkeskommunene er ansvarlige for lokale hurtigbåttjenester og fylkesveiferger, staten har ansvar for riksveiferger. Det er Statens vegvesen som inngår avtaler med trafikkselskapene for riksvei- og fylkesveifergene. Disse har igjen ansvar for drift, herunder billettering, kjøretøy og ruteinformasjon.

 

Vegvesenet inngår også avtaler for drift med selskaper herunder vedlikehold og investeringer i fergekaier. Det er heller ikke én aktør som har ansvar for havnene. Disse eies av kommunene som har et havnevesen, og dette er ansvarlig for terminaler for bl.a. cruiseskip (men store operatører som Colour Line har ansvaret for egen terminal).