Hjem > ...Rapport om barrierer i kollektivtransporten

Rapport om barrierer i kollektivtransporten

NOVA logoI 2010 utga NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) notatet Tilgjengelighet og deltakelse. Barrierer i kollektivtransporten. Omtrent fem prosent av respondentene i Levekårsundersøkelsen-helse i 2008 oppga at de hadde vansker med å reise kollektivt. Det som skaper flest problemer er manglende eller mangelfullt rutetilbud. Deretter følger problemer med forhold inne i transpormidlene og informasjon om avganger og stoppesteder. Mangelfull informasjon og problemer med å komme seg av eller på transportmidlet skaper særlig problemer for personer med svært dårlig helse.

 

Synshemmede og bevegelseshemmede opplever noe oftere problemer med å reise kollektivt enn andre personer med nedsatt funksjonsevne. Problemer med å reise med kollektivtransport henger sammen med lavere arbeidsdeltakelse og lavere deltakelse i sosial aktivitet og annen aktivitet. For personer med dårlig helse kan dette være mer avgjørende enn transportproblemene. Men når man har kontrollert for bl.a. helse bidrar transportproblemene likevel til å redusere yrkesaktiviteten.

 

Til sammen benyttet 81 % av respondentene i Levekårsundersøkelsen helse 2008 buss, tog eller trikk/T-bane sist år. Det var små forskjeller i andel som hadde brukt kollektivtransport, mellom personer med og uten nedsatt funksjonsevne. Mens 76 % av personer med nedsatt funksjonsevne hadde reist kollektivt siste år, gjalt dette 83 % av personer uten nedsatt funksjonsevne. Bruken av kollektivtransport reduseres med økende grad av funksjonsnedsettelse, og forskjellene er særlig tydelige når det gjelder reiser med trikk og T-bane. Effekten av funksjonsevne reduseres imidlertid når man kontrollerer for helsetilstand. Helse ser ut til å være en avgjørende faktor for bruk av kollektivtransport. Mens 64 % av personer med dårlig helse hadde reist kollektivt siste år, gjaldt dette for 83 % av personersom regnet egen helse som god. Dette kan reflektere at personer med dårligere helse reiser mindre enn andre uavhengig av transportmiddel, men dette lar seg ikke verifisere med dette datamaterialet, kommenterte NOVA.

 

Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne fra 2007 fant at 27 % av denne gruppen opplever problemer med å reise kollektivt, mens datamaterialet som lå til grunn for Levekårsundersøkelsen Helse fra 2008 viste i kontrast problemer med transport blant kun ni prosent av personer med nedsatt funksjonsevne som i noen eller stor grad la begrensninger på  hverdagen. Den lave andelen skyldtes trolig at dette datamateriellet i mindre grad har hatt fokus på å inkludere grupper som ofte uteblir fra undersøkelser pga. bl.a. dårlig helse og at færre transportmidler var inkludert. I tillegg benyttet de to undersøkelsene ulike definisjoner av funksjonsnedsettelse.

 

Levekårsundersøkelsen Helse fra 2008 viste at transportproblemer henger sammen med lavere yrkesdeltakelse, lavere sosial kontakt og lavere deltakelse i aktiviteter. Totalt sett var 72 % av respondentene som ikke hadde problemer med å reise kollektivt i arbeid, sammenlignet med 55 % av de som opplevde transportproblemer. Det er imidlertid vanskelig å si hvorvidt det er transportproblemene eller andre forhold som reduserer yrkesaktiviteten, kommenterte NOVA. For eksempel kan man for personer med dårlig helse anta at det mer er helsetilstanden enn transportproblemene som er den avgjørende faktoren. Dessuten viste datamaterialet at det også var transportreleaterte sysselsettingsforskjeller for personer med noen eller stor grad av funksjonsnedsettelse. Videre økte forskjellen i yrkesaktivitet mellom personer med og uten transportproblemer med økende grad av funksjonsnedsettelse. Likevel: Transportproblemer bidrar til at sannsynligheten for yrkesaktivitet for en gitt gruppe reduseres med ni prosent.

 

I tillegg er det sammenheng mellom transportproblemer og lavere sosial kontakt i form av kontakt med venner og familie, nære relasjoner og mindre sosialt nettverk. mangel på tilgjengelighet til transport har spesielt negativ innvirkning for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg så den enkeltes sosiale kontakt ut til å bli påvirket omtrent like mye av transportproblemer som av arbeidsdeltakelse og nedsatt bevegelsesevne. Videre reduserte transportproblemer den enkeltes deltakelse. mange av respondentene hadde ønske om større sosial deltakelse enn de allerede hadde, og for fire prosent av disse utgjorde transport og utemiljø barrierer. Denne gruppen var noe eldre, hadde dårligere helse og oftere nedsatt bevegelsesevne enn personer hvis sosiale deltakelse var hindret av andre årsaker.

 

NOVA rapport om barrierer i kollektivtransporten