Hjem > ...

Norge universelt utformet 2025 - handlingsplan for universell utforming

Norge universelt utformet 2025 er regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013, som ble lagt frem av regjeringen Stoltenberg i 2009. Handlingsplanen berører de fleste samfunnsområder og departementer i gjennomføringen av planen. Den er også samordnet med Nasjonal transportplan (se egen artikkel om denne).

Når det gjelder transport er dette området omtalt i kapittel 3.3 i handlingsplanen. Det overordnete målet er et universelt utformet transportsystem, "et transportsystem som så langt som mulig er brukbart for alle mennesker, uten behov for tilpasning eller spesiell tilrettelegging". De tidsfastsatte mål som ble satt i handlingsplanen var:

  • "NSB har inngått kontrakt om leveranse av 50 nye togsett som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Disse togsettene skal settes i drift i 2012.
  • Eldre togmateriell med levetid utover 2010/2011 vil bli oppgradert til så høyt tilgjengelighetsnivå som mulig.
  • Forskrift om universell utforming av rullende materiell med jernbane, herunder sporvie, tunnellbane og forstadsbane vil bli fastsatt i løpet av 2009.
  • Rutegående bybusser som er registrert etter 2004 skal være universelt utformet.
  • Det tas sikte på at forskrift om universell utforming av forstads- og ekspressbusser (motorvogn i løyvepliktig transport) m v vil bli fastsatt i løpet av 2009.
  • Transportetatene skal utvikle rutiner for inspeksjon av universell utforming i anlegg under planlegging og for ferdige anlegg.
  • På riksvegnettet vil nærmere 100 knutepunkt og om lag 1500-2000 av totalt 6500 holdeplasser bli oppgraderte til ønsket standard innen 2019.
  • Statens vegvesen og Jernbaneverket vil i 2009 utarbeide handlingsprogram til Nasjonal transportplan 2010-2019. her vil regjeringens tiltak i arbeidet mot et universelt utformet kollektivtransportsystem bli konkretisert".

Følgende tiltak ble foreslått for transportområdet:

 

Tiltak T1 Integrere universell utforming i planverket: Universell utforming skal bli en integrert del av alle planer for oppgradering og bygging av infrastruktur som planlegges og bygges i Statens vegvesens, Avinors og Jernbaneverkets regi. Funksjonshemmedes organisasjoner er høringsinstans i utbyggingsprosjekter med publikumsareal.

 

Tiltak T2 Informasjon: Informasjon på stasjoner, holdeplasser og i knutepunkter skal få økt fokus. Lett tilgjengelig, korrekt og utvetydig informasjon om toggangen er viktig, særlig i avvikssituasjoner. Informasjonen skal gis på en slik måte at den kan oppfattes uansett type funksjonshemming, dvs. den skal tilfredsstille kravene til universell utforming.

 

Tiltak T3 Statlige kjøp av persontransporttjenester med tog: NSB har inngått kontrakt om leveranse av 50 nye togsett som tilfredsstiller kravene til universell utforming. De nye togsettene skal settes i drift i 2012. Materiellet blir utstyrt med teleslynge og informasjonsutstyr for blinde og svaksynte. Kravene er utarbeidet i samarbeid med de funksjonshemmedes organisasjoner. Eldre togmateriell med levetid utover 2010/2011 vil bli oppgradert til så høyt tilgjengelighetsnivå som mulig.

 

Tiltak T4 Utvikling av transporttilbudet for personer med nedsatt funksjonsevne - bestillingstransport og TT ordningen: Det er etablert prøveprosjekter i flere fylker der det foretas en utbygging av bestillingstransporten, det vil si etterspørselsstyrt kollektivtransport, hvor individuelle transporter samordnes. Samtidig gjøres det tilpasninger i regelverket for TT-ordningen slik at flest mulig av dagens TT-brukere kan benytte den ordinære kollektivtransporten, herunder bestillingstransport og serviceruter som er åpne for alle.

 

Tiltak T5 Den sammenhengende reisekjeden - ansvar, koordinering: For å sikre at hele reisekjeden blir ivaretatt må de ulike aktørenes innsats koordineres. Statens vegvesen vil være en pådriver i dette koordineringsarbeidet regionalt, og vil ta initiativ til felles prosjekter og tiltakspakker i samarbeid med Jernbaneverket, fylkeskommuner, regioner og koouner.

 

Ansvar for tiltakene ligger hos Samferdselsdepartementet.

 

Les regjeringens handlingsplan Norge universelt utformet 2025