Hjem > Universell utforming > Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan

Bilde av forside NTP 2010Nasjonal transportplan er de dokumenter der regjeringen legger frem sine mål og strategier for transporpolitikken for de neste 10 år. Dette er en del av satsingen for å videreutvikle velferdssamfunnet og styrke grunnlaget for langsiktig verdiskaping gjennom bl.a. investering i samferdsel.

Det var Stortinget som i sin tid bestemte at universell utforming skulle være et nytt hovedmål for satsingen i Nasjonal Transportplan og dette ble fulgt opp siden. 

Den nye NTP for perioden 2014-2023 (Meld.St.26(2012-2013) slår fast at "Regjeringen har som mål at transportsystemet skal være universelt utformet. Regjeringen vil bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet, slik at transportsystemet i så stor grad som mulig kan benyttes av alle. Tiltak i planperioden er beregnet å føre til at over 900 holdeplasser på riksvegnettet og i overkant av 100 kollektivknutepunkt vil bli universelt utformet. Videre planlegges det større oppgraderinger, herunder tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming på 40-80 eksisterende jernbanestasjoner".

For å oppnå målet om universell utforming av transportsystemet foreslås bl.a. tiltak for å bedre samarbeidet om universell utforming på tvers av forvaltningsnivåene. Indikatorer for å følge opp etappemålet å bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet omfatter:

 • andel holdeplasser på riksvegnettet som er universelt utformet
 • andel viktige kollektivknutepunkt som er universelt utformet
 • andel jernbanestasjoner og lufthavner som er tilgjengelige
 • andel jernbanestasjoner og lufthavner med universelt utformet informasjonssystem
 • andel jernbanestasjoner og lufthavner som er universelt utformet

Blant de tiltak som regjeringen Stoltenberg satte i NTP 2014-2023 for å målet om at transportsystemet skal være universelt utformet, kan nevnes:

 • øke satsingen på tiltak for å få et mest mulig tilgjengelig og universelt utformet transportsystem
 • bidra til at hele reisekjeder blir universelt utformet, slik at transportsystemet i så stor grad som mulig kan benyttes av alle. Øke kompetansen om universell utforming av reisekjeden i alle ledd
 • prioritere utbedring av kryss og sikring av kryssingspunkter for fotgjengere og syklister
 • prioritere drift og vedlikehold av gangarealer langs riksveger
 • prioritere vinterdrift som gir sammenhengende kvalitet på gangnettet, på tvers av forvaltningsnivåene
 • at framkommelighet, tilgjengelighet og sikkerhet for fotgjengere ved anleggsarbeid skal bedres
 • at tiltak som sikrer universell utforming vurderes innarbeidet ved ordninære vedlikeholds- og utbedringsprosjekt
 • at knutepunkt, veg- og gatesystemer skal ha en logisk og "lesbar" utforming, skilting og merking på tvers av forvaltningsnivåene
 • at en nasjonal reiseplanlegger med informasjon om egenskaper ved holdeplasser og knutepunkt skal etableres og videreutvikles

 

 Samferdselsdepartementets samleside for Nasjonal transportplan