Hjem > Universell utforming > Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan 2014-2023

Krav til universell utforming i Nasjonal transportplan Forside Nasjonal transportplan 2014-2023

Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er gjeldende transportplan (pr. 2016) og inneholder mye informasjon om planlagte tiltak innen universell utforming og transport.

Et eget kapittel og flere andre avsnitt tar opp universell utforming:

Avsnitt 2.1.3.4 Universell utforming nevner at i Nasjonal transportplan 2010-2019 ble universell utforming ett av fire hovedmål. I løpet av den første fireårs perioden ble ca. 25 knutepunkter og 480 holdeplasser utbedret. Det viste seg at planprosessene ble mer omfattende enn man hadde regnet med, og at kostnadene ble høyere enn beregnet.

På jernbaneområdet la Jernbaneverket vekt på etappevise forbedringer, der man hadde tilgjengelighet som et første trinn mot universell utforming som målsetting. Etter 1. fireårs periode var ca. 30 % av stasjonene vurdert som tilgjengelige. PÅ luftfartsområdet ble det i første fireårsperiode arbeidet for universell utforming, særlig på Gardermoen/Oslo Lufthavn – både for eksisterende og ny terminal.

Avsnitt 7.2.4.7 Kollektivtrafikktiltak og universell utforming informerer om at det legges opp til årlig gjennomsnittlig investeringsnivå på 120 millioner kroner på programområdet kollektivtrafikktiltak og universell utforming fra 2014, supplert med bymiljøavtaler for lokale tiltak.

Kapittel 13 Universell utforming – alle skal med er hovedkapitlet for området. Etter først å gi et bilde av utfordringene knyttet til universell utforming og transport – som bl.a. skyldes at mesteparten av det norske transportsystemet ble bygget før det var krav om universell utforming - presenteres målsettinger for de viktigste transportsektorene:

 1. Veitransport
  1. Utfordringen er videre oppgradering av holdeplasser og knutepunkter, det legges vekt på strekningsvis oppgradering med fokus på at hele reisekjeden oppgraderes.
  2. Drift og vedlikehold blir viktig – Statens vegvesen vil prioritere gangarealer langs riksveier, spesielt vinterdrift.
  3. Fylkeskommunal kollektivtransport – her gjelder fra og med 2010 EUs bussdirektiv for alle klasser av busser, også i Norge, som har ruteløyve.
  4. Krav om assistanseordning er en del av EUs passasjerrettighetsforordning, da någjeldende Nasjonal transportplan ble utgitt var dette ikke tatt inn i EØS avtalen, men det arbeides med denne saken.
  5. Det skal gjøres nye forsøk med tilrettelagt transport (TT-ordningen).
  6. Jernbane
   1. Videreføring av strategi for universell utforming av jernbanenettet fra 1. Nasjonal transportplan.
   2. Standard plattformhøyde på 76 cm. over skinnetopp skal gjennomføres i henhold til EUs direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet (TSI).
   3. I planperiodens første fase regnes det med at ca. 100 stasjoner er tilgjengelige – det innebærer hinderfri atkomst til plattform og mulighet for å benytte rampe for rullestol inn i toget. Dette skal videreføres for 40-80 nye stasjoner.
   4. Tiltak som merking av trappetrinn, kontrastmarkering av glassflater og søyler, samt montering av døråpnere er lite kostnadskrevende tiltak som skal gjennomføres.
   5. Alle stasjoner planlegges gjennomgått og enklere tiltak utbedret i løpet av 2017.
   6. Jernbaneverket fikk fra 2012 ansvaret for assistanse til passasjerer med funksjonsnedsettelser på utvalgte stasjoner.
   7. Flytransport
    1. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven krever at offentlige bygninger, som flyplassterminaler, skal være universelt utformet. En forskrift om universell utforming i norsk luftfart, med hjemmel i luftfartsloven, skal utarbeides av Samferdselsdepartementet.
    2. Eksisterende forskrift fra 2008 om rettigheter for flypassasjerer med funksjonsnedsettelser skal, når den blir revidert, omfatte krav til universell utforming av lufthavner.
    3. Sjøtransport
     1. Krav til universell utforming av skip er tatt inn i lover og forskrifter – med ulike anvendelsesområder avhengig av skipenes alder, lengde, fartsområde og fart.
     2. Sjøfartsdirektoratet la inn krav om universell utforming på passasjerskip i innenriksfart, med hensyn til atkomst til skip, skilting, kommunikasjon og meldinger, alarmsystemer og tilleggskrav for bevegelighet om bord.
     3. Krav om universell utforming ville i 2013 være tilfredsstilt på 33 av 36 riksvegsferger.
     4. Anbud vil stille krav om universell utforming.
     5. Informasjon
      1. Alle etater skal arbeide for brukervennlige informasjonstjenester, herunder skilt i ny nasjonal reiseplanlegger, med informasjon om egenskaper ved holdeplasser og knutepunkt, osv.
      2. Heve kvaliteten på dataregistreringer om gangveier, holdeplasser og kollektivtransport.

 Les hele Nasjonal transportplan 2014-2023 her: https://www.regjeringen.no/contentassets/e6e7684b5d54473dadeeb7c599ff68b8/no/pdfs/stm201220130026000dddpdfs.pdf.