Hjem > Universell utforming

Her finner du diverse fagartikler om temaer som berører universell utforming og tilgjengelighet.

Lover og forskrifter

Lovgivning i Norge og EU på området universell utforming og persontransport - status 2016

Både norsk lovgivning og EU-lovgivning relevant for Norge gjennom EØS avtalen har utviklet seg de siste årene. Det følgende gir en oversikt over lover, forskrifter og EU-direktiver som er relevante for området universell utforming og tilgjengelighet når det gjelder persontransport, passasjerrettigheter på ulike transportområder og annet.

Les om norsk og europeisk lovgivning relevant for universell utforming av persontransport

EU forslag til tilgjengelighetsdirektiv

Europakommisjonen la i desember 2015 frem et forslag til direktiv som skal sikre universell utforming og tilgjengelighet til produkter og tjenester. Standarder spiller en sentral rolle som kravspesifikasjoner.

Les om forslaget til EU direktiv her

Lov om offentlige anskaffelser og krav om universell utforming

I lov om offentlige anskaffelser og i anskaffelsesforskriften er det stilt krav om at oppdragsgiver under planleggingen av en anskaffelse bl.a. skal ta hensyn til universell utforming av anskaffelsen. Men dette er et hensyn som også bør følges opp i resten av prosessen for offentlige anskaffelser noe som kan gjøre på flere områder.

Lov om offentlige anskaffelser og krav om universell utforming

Politiske dokumenter

Forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029 - omtale av universell utforming

29. februar 2016 la regjeringen frem forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. Som tidligere omtales universell utforming i et eget kapittel og i henvisninger under de enkelte transportaktørenes områder.

Les om regjeringens forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan 2014-2023 (Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2012–2013)) er gjeldende transportplan (pr. 2016) og inneholder mye informasjon om planlagte tiltak innen universell utforming og transport.

Et eget kapittel og flere avsnitt i Nasjonal Transportplan 2014-2019 tar opp universell utforming i persontransport.

Les mer om Nasjonal transportplan 2014-2023

Handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Regjeringens handlingsplan for 2015-2019 ble lagt frem av barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne på en innspillskonferanse i regi av Norsk Design- og Arkitektursenter (DOGA) den 29. januar 2016. Velferdsteknologi har en sentral plass i handlingsplanen. Standard Norge holdt innlegg om standarder som redskap for å oppnå universell utforming av velferdsteknologi, og om rapportene som Standard Norge har publisert om dette temaet.

Les om handlingsplanen 2015-2016

Norge universelt utformet 2025 - handlingsplan for universell utforming

Regjeringens handlingsplan for universell utformingog økt tilgjengelighet 2009-2013, "Norge universelt utformet 2025" berører de fleste samfunnsområder. Kapittel 3.3 tar opp transport.

Les om Norge universelt utformet 2025 

Norge universelt utformet 2025 - handlingsplan for universell utforming

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan er regjeringens dokument for å trekke opp langsiktig strategi for samferdsel i Norge. Ett av hovedmålene for NTP er universell utforming. Dette gjennomføres gjennom en rekke konkrete tiltak.

Nasjonal transportplan

Fagartikler

Rapport om fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransport

Transportøkonomisk institutt, TØI, har utgitt rapporten Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten (TØI rapport 1456/2015), som gir en status for fylkeskommunenes arbeid på området og hva som er de største utfordringene. Rapporten tar bl.a. opp standardisering som ett prioritert område for fylkeskommunene som også gir utfordringer. Et annet tema er formaliserte samarbeid mellom ulike aktører på området.

Les om TØIs rapport om universell utforming av kollektivtransport

NOVA rapport om barrierer i kollektivtransport

Et notat fra Norsk Institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA) fra 2010 tok opp barrier i kollektivtransporten bassert på Levekårsundersøkelsen-helse fra 2008. Undersøkelsen viser en sammenheng mellom opplevde problemer med å reise kollektivt - spesielt å komme seg av eller på transportmidler eller mangelfull informasjon - og lavere arbeidsdeltakelse og sosial aktivitet.

NOVA rapport om barrierer i kollektivtransport

Reisekjeden - hvem har ansvaret for de enkelte leddene?

Det er mange aktører som er involvert i en reisekjede og som må være ansvarlig for sine områder når hele reisekjeden skal kunne benyttes av alle. Dette krever innsats fra planleggere hos myndigheter på ulike nivåer, utbyggere, tjenesteleverandører og andre slik at alle ledd henger sammen.

Oversikt over ansvarlige for leddene i reisekjeden

Offentlige anskaffelser og universell utforming

Offentlige innkjøp utgjør en ikke ubetydelig del av et lands bruttonasjonalprodukt. I Norge alene foretas det offentlige innkjøp for ca 300 milliarder kroner årlig. Bestillinger fra det offentlige på alt fra bygninger og transportmidler til datamaskiner, ulike tjenester og telefoner er viktige for produsentene av disse varene og tjenestene. Det offentlige er derfor i en posisjon som gir anledning til å legge føringer på utforming og innhold av disse produktene. Lenge har krav om miljøvennlighet vært en kjent form for føring fra det offentliges side.

Offentlige anskaffelser som verktøy for universell utforming

Standardisering som verktøy for universell utforming

Standarder er et viktig verktøy i arbeidet for å oppnå et barrierefritt samfunn, for eksempel innen transport. Denne artikkelen gir en oversikt over ulike produkter som er laget eller er under utarbeidelse i Standard Norge.

Standardisering og universell utforming

Hva er universell utforming?

Universell utforming er et begrep som har vært anvendt i Norge siden slutten av 1990 tallet. Det er flere definisjoner av begrepet men hovedprinsippet er det samme - at hovedløsningen for produkter og tjenester skal utformes på en slik måte at at de kan brukes av alle mennesker i så stor utsstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

Universell utforming

De syv prinsipper for universell utforming

Det er utviklet syv prinsipper for universell utforming som i seg selv gir føringer for å nå målet om at produkter og tjenester skal utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

De syv hovedprinsipper for universell utforming

Jernbaneverkets strategiplan for universell utforming

Jernbaneverket har en strategiplan for hvordan prinsippene for universell utforming av deres infrastruktur kan ivaretas.

Vegvesenets handlingsplan for universell utforming

Vegvesenet har en policy om at alle nye prosjekter i Statens vegvesens regi skal bygges på prinsipper for universell utforming.

Samferdsels-departementet

Samferdselsdepartementet er Norges viktigste forvaltningsorgan for transportpolitikk, også mht. universell utforming.

St.meld. nr. 16 Nasjonal transportplan 2010-2019

Dette er et viktig styringsdokument for norsk transportpolitikk der en av hovedmålsettingene er universell utforming.

Odelstingsproposisjon 44 om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Dokumentet presenterer forarbeidene til dagens diskriminerings- og tilgjengelighetslov.