Hjem > ...

Eksempelsamling for tilgjengelighet til offentlig transport

Norges Handikapforbund (NHF) laget i 2001 en eksempelsamling for tilgjengelighet til offentlig transport. Denne var et resultat av et prosjekt som gikk ut på å undersøke statis for tilgjengelighet til transporttilbudet for ulike grupper av personer med nedsatt funksjonsevne i Norge, samt innsamling av eksempler på gode løsninger i inn- og utland. I tillegg omfattet prosjektet en undersøkelse av hvordan enkelte land arbeidet for tilgjengelighet i kollektivtransport.

 

Eksempelsamlingen er et nyttig redskap også for leverandører av varer og tjenester som er relevante for reisekjeden. Veiledningen beskriver detaljert de faktorer som kan bidra til å begrense tilgjengeligheten til kollektivtransport for ulike grupper, som bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede - og hvilke krav som er viktige for dem.

 

Et kapittel beskriver dagens situasjon i 2001 når det gjelder tilgjengelighet til offentlig transport såvel i Norge som i andre land, for buss, taxi, jernbane, fly, ferge og for terminaler og informasjon. En del av denne informasjonen gjelder fremdeles.

 

Et annet kapittel omtaler ruteføring - denne legger premisser for mulighetene til å etablere et tilgjengelig kollektivtransporttilbud.  For bevegelseshemmede er det for eksempel ønskelig med korte gangavstander gjennom kort holdeplassavstand og ved at man legger stoppesteder nær reisemålene. Kapitlet om infrastruktur og holdeplasser tar opp veier og gater, holdeplasser med tilhørende utstyr og terminaler - herunder flere typer transportmidler og overgangsmuligheter mellom transportmidlene. Informasjon er et viktig område.

 

Det er også et eget kapittel om materiell, blant annet krav til busser, sammenheng mellom materiell og holdeplassutforming, ledesystemer for synshemmede, automater og utstyr.

 

Endelig omfatter veiledningen nytte/kostnadskalkyler ved tilgjengelig transport, planleggings- og styringsprinsipper, og annet.

 

Eksempelsamling Tilgjengelighet til offentlig transport