Hjem > Tjenester og assistanse > Rettigheter for togpassasjerer

Rettigheter for togpassasjerer

Foto av tog som ankommer stasjonEuropakommisjonen la den 3. mars 2004 frem et forslag til forordning om rettigheter for passasjerer på internasjonale togreiser (COM(2004)143 final). Direktivet ble vedtatt i september 2007 og trådte i kraft i 2009.

 

Direktivet gjelder for så vel internasjonal som nasjonal togtransport og omfatter minimumskrav til informasjon som skal gis til passasjerene, kontraktsforhold, forpliktelser overfor transportørene ved ulykker, forsinkelser eller kanselleringer, reiseforhold for passasjerer med redusert mobilitet og samarbeid for å få gjennomført forordningen. Dette var en oppfølging av EUs Hvitbok ”European transport policy for 2010: time to decide” (COM(2001) 370 av 12.09. 2001). Forslaget tok bl.a. utgangspunkt i klager fra passasjerer med redusert mobilitet over utilgjengelige vogner og plattformer. Det juridiske grunnlaget er Artikkel 71 i EU traktatene der medbestemmelsesprosedyre gjelder.

 

 • For passasjerer med redusert mobilitet er Kapittel VI Personer med redusert mobilitet, artiklene 27-31 av spesiell betydning:
  • Artikkel 27 fastsetter retten til en passasjer med redusert mobilitet (PRM) til å skaffe seg billett og reservere reise på internasjonale togruter.
  • Artikkel 28 gir PRMere til å få bistand under betingelse av at personen har forhåndsmeldt sine behov til togselskapet. Bistand inkluderer ombordstigning, overgang til korresponderende tjeneste, og avstigning. Artikkelen introduserer begrepet stasjonsansvarlig og er den personen som skal yte bistand til PRMere på stasjonen.
  • Artikkel 29 peker på hvem som er ansvarlig for å yte bistand. Den fastsetter også regler ved endringer.
  • Artikkel 30 gir PRMere rett til å forlange bistand fra togselskapene eller turoperatøren ved ombord- eller avstigning, på betingelse at han eller hun har varslet om sine behov på forhånd (24 timer).
  • Artikkel 31 omtaler mottagelse av forhåndsvarsler så vel som kommunikasjonen mellom jernbaneselskapet eller turoperatøren og de stasjonsansvarlige.

I Norge trådte forordningen i kraft i 2010 og er fulgt opp i 2012 med opprettelse av en felles klagenemnd for fly- og togpassasjerer, se under.

 

EU forordning om togpassasjerers rettigheter 

 

Teknisk Spesifikasjon for Interoperabilitet – TSI-PRM

På oppdrag fra Europakommisjonen har AEIF – European Association for Railway Interoperability – utarbeidet en Teknisk Spesifikasjon for Interoperabilitet for passasjerer med redusert mobilitet. Denne ble vedtatt av EU i desember 2007, og offentliggjort i Official Journal of the European Union i mars 2008. Den er nå vedtatt i hele EØS området. Det er produsert et eget anneks til TSIen som spesielt omfatter tilgjengelighet for personer med redusert mobilitet.

 

En TSI har juridisk bindende kraft i EØS-området på samme måte som en forordning, dvs. den blir direkte bindende for Norge når den er vedtatt. I mandatet som ble gitt 6.mars 2003, på bakgrunn av et tidligere EU direktiv om interoperabilitet på transeuropeiske jernbanesystemer (Dir 01/16/EC) ble det presisert at når det gjaldt tilgjengelighet for funksjonshemmede skulle dette dekke infrastruktur såvel som rullende materiell, og hensikten var at man skulle øke tilgjengeligheten for denne gruppen passasjerer til så vel stasjoner, plattformer som togene selv. Det skulle legges spesiell vekt på brukergrensesnittet plattform – tog som ”krevet en holistisk perspektiv mellom infrastruktur og rullende materiell”, og på behovene for evakuering i farlige situasjoner. Man skulle videre anvende resultatene fra COST 335 tiltaket ”Passengers’ accessibility of Heavy Rail Systems”. Det er laget utkast til TSIen og den setter klare regler for avstand mellom plattform og tog, tilgjengelighet til infrastruktur som stasjoner og plattformer, til togene osv. I Norge vil Jernbaneverket være ansvarlig for å gjennomføre reglene for tilgjengelighet til infrastrukturen.

 Teknisk Spesifikasjon for Interoperabilitet

 

Norge: Ny transportklagenemd

Forordningen trådte som nevnt i kraft i Norge i 2010. Samferdselsdepartementet fastsatte 20. januar 2012 forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transport­klagenemndforskriften), med ikrafttredelse 1. februar 2012. Det nye organet - Transportklagenemda - vil fra samme dag skifte navn fra Flyklagenemnda og behandle klager fra både fly- og jernbanepassasjerer. EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger.

Om norsk gjennomføring av EU lovgivning og Transportklagenemda