Hjem > ...Rettigheter for passasjerer på bussreiser

Rettigheter for passasjerer på bussreiser

Bilde av buss i OsloDet er kommet diverse direktiver og forordninger som berører busspassasjerer såvel på nasjonale/lokale som internasjonale bussruter. En del av dette regelverket gjelder spesielle hensyn for busspassasjerer med nedsatt funksjonsevne. Dette er en oversikt over gjeldende og foreslått EU regelverk som har eller vil ha direkte effekt i Norge.

 

Bussdirektivet

Bussdirektivet (Buses and coaches Directive) trådte i kraft i Norge den 13. februar 2004. Det stiller krav til busser av klasse 1, bybusser. Busser av klasse 2 (forstadsbusser) og klasse 3 (ekspressbusser) er ikke omfattet, men det er opp til medlemslandene selv å stille slike krav og da skal tekniske spesifikasjoner anvendes som allerede er angitt i dokumentet. Kommisjonen har tidligere i et notat bebudet at de kan komme med nye direktiver for nyttekjøretøyer før 2010, uten at noe mer konkret er kommet om dette.

 

Bussdirektivet kommer med konkrete krav til utforming av bussene som vesentlig er til gode for bevegelseshemmede. Disse er anført i Anneks VII ”Requirements for technical devices facilitating access for passengers with reduced mobility.”

 

 • Punkt 3.2 omhandler prioriterte sitteplasser for passasjerer med redusert mobilitet, herunder at minst ett slikt sete skal ha plass under eller ved siden, for en førerhund.
 • Punkt 3.3 omhandler kommunikasjonshjelpemidler; det skal være slike ved de prioriterte sitteplassene og ved rullestolplassene.
 • Punkt 3.4 tar opp piktogrammer, som skal være tydelige og plassert utenfor bussen slik at det tydelig ses hvilken inngang som er tilgjengelig for rullestoler.
 • Punkt 3.6 omtaler krav til plasser for rullestoler.
 • Punkt 3.7 omtaler plassering av klappseter på det sted der rullestoler kan festes.
 • Punkt 3.8 omtaler festeanordninger for rullestoler.
 • Punkt 3.10 stiller krav til belysning på ombordstignings- og avstigningspunktene for personer med redusert mobilitet.
 • Punkt 3.11 gir direktiver for ulike ombordstigningshjelpemidler, herunder
  • 3.11.2 knelingssystemet for bussen
  • 3.11.3 heis
  • 3.11.4 rampe.

 Bussdirektivet (dansk tekst)

 

Direktiv om rettigheter for passasjerer på internasjonale bussreiser

Europakommisjonen sendte den 14. juli 2005 ut et konsultasjonsdokument med forslag til at det skal utarbeides et direktiv om rettigheter for passasjerer på internasjonale bussreiser. Forslaget er i stor grad bygget på oppsettet fra direktivene om rettigheter for fly- og togpassasjerer og omhandler rettigheter i tilfelle av ulykker, forsinkelser, kanselleringer m.v. Kapittel 2, punkt 2.1 tar opp rettighetene for passasjerer med redusert mobilitet på de andre transportområdene i dagens EU. Det er ingen lovgivning som dekker dette feltet, og passasjerer med redusert mobilitet mottar ikke sammenlignbare tjenester på tvers av landegrensene i EU, fastslår Kommisjonen. Mens noen land, som Storbritannia, har lovgivning som dekker rettighetene for passasjerer med redusert mobilitet har andre land bare begrenset lovgivning om noen. Kommisjonen henviser til det gjeldende bussdirektivet 2001/85/EC og dets krav og til COST 349 rapporten om ”Accessibility of Coaches and Long-Distance Buses for People with Reduced Mobility” og UNIACCESS prosjektet ”Design of Universal Accessibility Systems for Public Transport”.

 

Kommisjonen understreker at man må legge vekt på rettighetene til denne gruppen passasjerer som enten unngår å reise eller møter for mange hindringer til å kunne gjennomføre internasjonale bussreiser, og viser til at ca. 10 % av innbyggerne i EU har funksjonsnedsettelser. Å møte hindringer mot å gjennomføre feriereiser er en form for sosial eksklusjon og tilgjengelighet til transport er avgjørende for aktiv deltagelse i samfunnet. Derfor vil Kommisjonen undersøke hvordan man kan garantere rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med internasjonale bussreiser.

 

Derfor spør notatet høringsinstansene om deres holdning til:

 • Om det skal stilles krav om bistand overfor bussoperatørene
 • Hva slik bistand skal bestå i
 • Om operatørene skal pålegges å frakte tekniske hjelpemidler for passasjerer med redusert mobilitet, som rullestoler, og om dette er teknisk mulig
 • Om regler for fasiliteter og bistand for PRMere skal omfatte urban transport – og hva er reglene for dette i medlemslandene i dag
 • Om de samme regler bør omfatte personer som reiser med små barn
 • Om hvorvidt og med hvor lang varsel operatørene bør informeres om PRMere med spesielle behov for bistand
 • Om det bør installeres tilleggsfasiliteter på terminalene
 • Hva slags ombygging eller fasiliteter er påkrevet på terminalene for at personer med redusert mobilitet kan få nødvendig bistand
 • Om organisasjoner av funksjonshemmede bør involveres i konsultasjoner om identifiserte mangler i busstransport.

 Direktiv om rettigheter for passasjerer på internasjonale bussreiser (engelsk tekst)

  

Forordning om felles regler for internasjonal transport av busspassasjerer

Dette dokumentet ble lagt frem den 23. mai 2007 og nevner under Kapittel V Kabotasje (om rett til å drive transport innen et lands territorium), Artikkel 164 pkt. c) krav i forbindelse med frakt av bestemte kategorier av passasjerer, herunder personer med nedsatt funksjonsevne, at disse skal være underlagt nasjonal lovgivning i de landene transporten foregår på.  

  

Forordning om busspassasjerers rettigheter

Den 4. desember 2008 la Kommisjonen frem forslag til Rådsforordning om busspassasjerers rettigheter og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukerbeskyttelse.  I preambelen (innledningen) heter det at busstransporttjenester bør komme alle borgere til gode og at personer med nedsatt funksjonsevne bør derfor, uansett årsaken til deres nedsatte funksjonsevne er diagnose- eller aldersrelatert, skal ha samme mulighet til å reise med buss som andre borgere. Funksjonshemmede har samme rett som andre borgere til fri bevegelighet, valgfrihet og ikke-diskriminering. I lys av Artikkel 9 i FN konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne bør det, for å kunne gi denne gruppen samme muligheter til å reise med buss som alle andre borgere fastsettes regler om ikke-diskriminering og hjelp under reisen.

 

Funksjonshemmede bør derfor ha adgang til transport og ikke nektes transport som følge av deres funksjonsnedsettelse, med mindre det er tale om begrunnede sikkerhetshensyn. Personer med nedsatt funksjonsevne bør ha rett til bistand i bussterminaler og om bord i bussene, bl.a. i forbindelse med på- og avstigning. Ved fastleggelse av hvordan nye bussterminaler skal innrettes, og i forbindelse med større ombygginger, bør bussterminalenes administrasjon så langt det er mulig ta hensyn til behovene til passasjerer med redusert funksjonsevne. Bussterminalenes administrasjon skal under alle omstendigheter avsette ankomstmøtesteder der funksjonshemmede kan melde fra om sin ankomst og be om bistand. Busspassasjerers rettigheter bør omfatte rett til informasjon om tjenester som ytes før og under reisen. Følgende artikler er mest relevante i forslaget til forordning (ikke-offisiell oversettelse):

 

Artikkel 1 Emne, pkt. 3) (Denne forordning fastsetter regler med hensyn til følgende) ikke-diskriminering av, og obligatorisk bistand til passasjerer med redusert funksjonsevne.

 

Kapittel III Funksjonshemmedes rettigheter

 

Artikkel 10 Pålegg om transport

1) Busselskaper, deres billettutstedere og reisebyråer skal ikke under henvisning til en persons nedsatte funksjonsevne nekte:

 • Å akseptere reservasjon eller utstede billett til en reise som er omfattet av denne forordning
 • Personen med nedsatt funksjonsevne å stige om bord dersom angjeldende person har en gyldig billett og reservasjon

2) reservasjoner og billetter skal tilbys personer med nedsatt funksjonsevne uten ekstra omkostninger.

  

Artikkel 11 Unntak og særlige betingelser:

1) uansett bestemmelsene i Artikkel 10 skal busselskaper, deres billettutstedere og reisebyråer under henvisning til en persons nedsatte funksjonsevne, nekte å akseptere reservasjon fra, eller utstede billett til personen eller å nekte vedkommende ombordstigning:

 •  
  • a) hvis dette er nødvendig av hensyn til de gjeldende sikkerhetsbestemmelser i folkeretten, fellesskapsretten eller den nasjonale rett eller av hensyn til de sikkerhetskrav som er fast satt av det angjeldende busselskaps driftstillatelse
  • b) hvis kjøretøyets størrelse gjør det fysisk umulig å ta passasjeren med nedsatt funksjonsevne om bord eller transportere vedkommende.

Dersom man nekter reservasjon under de forhold som er nevnt i første avsnitt a) og b) skal busselskapet, billettutsteder eller reisebyrået foreta rimelige tiltak og foreslå vedkommende et akseptabelt alternativ.

 

2) dersom en person med nedsatt funksjonsevne nektes ombordstigning under henvisning til vedkommendes funksjonsnedsettelse skal vedkommende tilbys tilbakebetaling av billettprisen og akseptabel alternativ transport til bestemmelsesstedet innenfor en rimelig frist.

 

3) Busselskapet, billettutsteder eller reisebyrået kan på samme betingelser som i pkt. 1, første avsnitt pkt. a) forlange at passasjer med nedsatt funksjonsevne ledsages av en annen person som er i stand til å yte den nødvendige bistand til den pågjeldende, hvis dette er strengt nødvendig.

 

4) Et busselskap, en billettutsteder eller et reisebyrå som gjør bruk av unntaksbestemmelsen i pkt. 1 skal straks informere passasjeren med nedsatt funksjonsevne om årsakene til dette og på oppfordring meddele vedkommende disse opplysninger skriftlig senest fem arbeidsdager etter at reservasjonen er avvist.

  

Artikkel 12 Adgang, tilgjengelighet og informasjon:

1)    Busselskapene skal med aktiv deltakelse fra representanter for organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne og de håndhevingsorganer som er nevnt i Artikkel 27 fastsette ikke-diskriminerende regler for funksjonshemmedes adgang til transport for å oppfylle gjeldende sikkerhetskrav. Reglene skal omfatte alle betingelser for adgang til aktuell bussrute, inklusive de benyttede bussenes tilgjengelighet og fasiliteter ombord.

 

2)    Busselskap og billettutstedere skal informere om de regler som er fastsatt i pkt 1 senest på reservasjonstidspunktet, på en passende måte og på de samme språk som man normalt formidler informasjonen til alle passasjerer. Ved formidling av informasjon skal det tas særlig hensyn til behovene til personer med nedsatt funksjonsevne.

 

3)    På anmodning skal busselskapene utlevere de bestemmelser i folkeretten, fellesskapsretten eller den nasjonale lovgivning om sikkerhetskrav, som de ikke-diskriminerende adgangsregler bygger på.

 

4)    Reisebyråene utleverer de regler i pkt. 1 som anvendes på reiser, som inngår i pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer som de tilrettelegger, selger eller tilbyr.

 

5)    Busselskapene, billettutstederne og reisebyråene sikrer at alle relevante opplysninger om transportvilkår, om reisen og om tilgjengelighet foreligger i en form som er egnet og tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne; dette gjelder også online reservasjon og informasjon.

  

Artikkel 13 Rett til bistand

1)    Bussterminalenes administrasjon og busselskapene skal sikre at det før, under og etter reisen ytes passende gratis bistand som fastlagt i Vedlegg I til passasjerer med nedsatt funksjonsevne.

 

2)    Bussterminalenes administrasjon og busselskapene kan yte bistand selv eller inngå avtaler med en eller flere andre parter om ytelse av bistand. De kan inngå en slik avtale eller slike avtaler på eget initiativ eller etter anmodning. Når en administrasjon for en bussterminal og/eller et busselskap inngår avtaler med en eller flere andre parter om ytelse av bistand, er forvaltningsorganet og busselskapet fortsatt ansvarlige for at bistand ytes.

 

3)    Bestemmelsene i dette kapitlet er ikke til hinder for at administrative organer eller busselskapene yter bistand som er av høyere kvalitet enn den som er omtalt i Vedlegg I, eller at de yter andre tjenester i tillegg til dem som er spesifisert der.

  

Artikkel 14 Rett til bistand i bussterminaler

1)    Medlemslandene skal senest seks måneder etter denne forordningens ikrafttreden utpeke bussterminaler der det skal ytes bistand til passasjerer med nedsatt funksjonsevne, og det skal tas hensyn til behovet for å sikre at det er adgang til tjenestene fra så mange geografiske områder som mulig. Medlemslandene underretter Kommisjonen om dette.

 

2)    Bussterminalens administrasjon, som en medlemsstat har pekt ut i henhold til Pkt. 1, er ansvarlig for å sikre at passasjerer med nedsatt funksjonsevne ytes bistand som omhandlet i Pkt. 1, underpunkt a) gratis, forutsatt at vedkommende oppfyller betingelsene i Artikkel 16.

  

Artikkel 15 Rett til bistand om bord

Busselskapene skal om bord i bussen og ved på- og avstigning gratis yte minimum den bistand som er omtalt i Vedlegg I pkt. b) til passasjerer med nedsatt funksjonsevne, forutsatt at disse oppfyller betingelsene i Artikkel 16.

  

Artikkel 16 Betingelser for ytelse av bistand

1)    Busselskapene, bussterminalenes administrasjon, billettutstedere og reisebyråer skal samarbeide om å yte bistand til passasjerer med nedsatt funksjonsevne, forutsatt at det gis beskjed om behovet for bistand til busselskapet, administrasjonsorganet, billettutstederen eller reisebyrået minst 48 timer før det er behov for bistand.

 

2)    Busselskapene, billettutstederne og reisebyråene skal treffe alle nødvendige foranstaltninger for å kunne motta melding fra passasjerer med nedsatt funksjonsevne om behov for bistand. Denne forpliktelse gjelder alle salgssteder, inklusive telefonsalg og salg via Internett.

 

3)    Hvis det ikke mottas beskjed i overensstemmelse med pkt. 1 skal busselskapet, administrasjonsorganet, billettutsteder og reisebyrå treffe alle rimelige tiltak for å gi passasjer med nedsatt funksjonsevne tilstrekkelig bistand til å stige ombord i bussen, skifte til en annen forbindelse eller stige ut av ankommende buss som vedkommende har kjøpt billett til.

 

4)    Bistand ytes på betingelse av at passasjeren med nedsatt funksjonsevne møter opp på angitte sted:

 1. På det tidspunkt, busselskapet har angitt på forhånd, og som må være høyst 60 minutter før den offentliggjorte avgangstiden, eller
 2. Senest 30 minutter før den offentliggjorte avgangstiden, hvis det ikke er angitt noe tidspunkt.

 

5)    Administrasjonsorganet for en bussterminal, som medlemslandet har utpekt i henhold til Artikkel 14 pkt. 1, skal under hensyn til de lokale forhold og med forbehold av andre enheters tiltak med hensyn til områder utenfor bussterminalen utpeke ankomst- og avgangsmøtesteder både innenfor bussterminalens område og på områder som er under administrasjonsorganets direkte kontroll utenfor terminalbygningene, der personer med nedsatt funksjonsevne kan melde sin ankomst og be om bistand.

 

6)    Ankomst og avgangsmøtestedene i pkt. 5 skal være klart markert og skal stille de viktigste opplysningene om bussterminalen til rådighet i tilgjengelig format.

 

Artikkel 17 Videreformidling av opplysninger til tredjepart

1)    Er ytelse av bistand satt ut til underleverandør, og når busselskapet, billettutsteder eller reisebyrået beskjed om behov for bistand senest 48 timer før offentliggjort avgangstid for reisen, videreformidles de relevante opplysninger til underleverandøren senest 36 timer før offentliggjort avgangstid.

 

2)    Er ytelsen av bistand satt ut til underleverandør, og når busselskapet, billettutsteder eller reisebyrået ikke meddelelse om behov for bistand senest 48 timer før den offentliggjorte avgangstid for reisen, gis de relevante opplysninger videre til underleverandøren så raskt som mulig.

 

Artikkel 18 Opplæring

Busselskapene skal sørge for at:

a)    Deres eget personale og det personale som er ansatt av eventuelle underentreprenører, og som yter direkte bistand til funksjonshemmede har kjennskap til hvordan de imøtekommer de behov som personer med forskjellige former for nedsatt funksjonsevne har.

 

b)    Utdanne alt personale som er i direkte kontakt med de reisende med henblikk på økt bevissthet om og ytelse av bistand til passasjerer med nedsatt funksjonsevne, jfr. Vedlegg II.

 

c)    Alle nyansatte straks ved ansettelse får opplæring relatert til funksjonshemmede, og at personalet får oppfriskningskurs etter behov.

 

Artikkel 19 Erstatning for rullestoler og tekniske hjelpemidler

 1. Hvis rullestoler eller andre tekniske hjelpemidler eller deler av disse kommer bort eller blir skadet under håndteringen i terminalen eller transporten ombord i bussen, utbetaler busselskapet eller bussterminalens administrasjon erstatning til eieren av hjelpemidlet alt ettersom hvem som hadde ansvaret for hjelpemidlet på tidspunktet for at hjelpemidlet kom bort eller ble skadet. Når det er påkrevet settes alt inn på hurtig å fremskaffe erstatningshjelpemidler.
 2. Det erstatningsbeløpet som utbetales i henhold til denne artikkel er ikke underlagt begrensninger.

 

Kapittel V Informasjon av passasjerer og behandling av klager omfatter følgende relevante bestemmelser:

 

Artikkel 24 Rett til reiseopplysninger

Administrasjonsorganene for bussterminaler og busselskaper gir under hele reisen passasjerene fullstendige opplysninger på den mest hensiktsmessige måte. Det skal tas særlig hensyn til behovene til passasjerer med nedsatt funksjonsevne.

 

Artikkel 25 Informasjon om passasjerenes rettigheter nevner også at slik informasjon skal formidles med særlig hensyn til behovene til passasjerer med nedsatt funksjonsevne.

 

Artikkel 28 Rapport om håndheving nevner at håndhevende organer skal rapportere årlig om virksomheten, herunder et resymé av regler som gjelder for adgang i den angjeldende medlemsstat for passasjerer med nedsatt funksjonsevne.

 

Vedlegg I Bistand til personer med nedsatt funksjonsevne spesifiserer hvilken type bistand som skal gis til denne gruppen passasjerer ved a) bistand i bussterminaler og b) i selve bussen.

 

Vedlegg II Opplæring relatert til personer med nedsatt funksjonsevne tar opp a) bevisstgjørende opplæring og b) opplæring i bistand til personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Forslagene til forordninger om busspassasjerers rettigheter (dansk tekst)