Hjem > ...Rettigheter for passasjer i maritim transport

Rettigheter for passasjer i maritim transport

Foto av NesoddbåtenI EU har man i flere år arbeidet for å styrke rettigheter og sikkerhet for båtpassasjerer med nedsatt funksjonsevne, ikke minst på bakgrunn av Estoniakatastrofen og frykten for terroranslag etter 9/11 2001. Dette ledet til den første forordningen som spesielt tok opp rett til assistanse, til informasjon i tilgjengelig format og til alarmer i alternative brukergrensesnitt for bl.a. døve.

 

Direktiv om sikkerhet til maritim passasjertransport

Direktivet ble revidert i EU i forbindelse med økt risiko for terrorisme. Et avsnitt om tilgjengelighet og sikkerhet for passasjerer med redusert mobilitet ble ved samme anledning føyet til. Direktivet trådte i kraft i Norge fra oktober 2004. Loven var spesiell fordi den ikke bare stilte krav om tilgjengelighet for personer med bevegelighetshemninger men også til tilgjengelig informasjon, at alarm skulle kunne oppfattes av døve og hørselshemmede m.v.

 

De konkrete krav i loven er fastsatt i Artikkel 6B og i Anneks III til direktivet. Artikkel 6B stiller krav om at:

 • Medlemslandene skal sikre tilgjengelighet for passasjerer med redusert mobilitet på alle passasjerskip av klassene A, B, C og D og høyhastighetsfartøyer som benyttes til offentlig transport, der kjølen er strukket 1. oktober 2004 eller senere.
 • Medlemslandene skal samarbeide med organisasjoner av funksjonshemmede om gjennomførelsen av retningslinjene i Anneks III.
 •  Medlemslandene skal også bruke retningslinjene i Anneks III ved omfattende ombygger på de samme klasser av skip hvis kjøl er strukket før 1. oktober 2004, i den grad det er økonomisk rimelig og gjennomførlig. Det skal lages en handlingsplan innen 17. mai 2005 om hvordan landene skal gjennomføre dette.
 • Medlemslandene skal rapportere til Kommisjonen innen 17. mai 2006 om hvordan de har gjennomført direktivet.

 

Anneks III inneholder de konkrete kravene til tilgjengelighet. Dette omfatter:

 •  Fysisk tilgjengelighet: Et skip skal utstyres slik at en bevegelseshemmet passasjer lett kan foreta om bord- eller avstigning lett og sikkert og sikres adgang til de ulike dekkene gjennom ramper, løfteplattformer eller heiser. Det skal være tydelig skilting til slike fasiliteter ved inngangen til skipet og andre relevante steder overalt om bord.
 • Skilting: Disse skal være tilgjengelige og lett lesbare for passasjerer med funksjonsnedsettelser, også de med sensoriske funksjonsnedsettelser, og være montert på sentrale steder om bord.
 • Kommunikasjon av informasjon: Det skal være midler om bord til visuell og verbal kommunikasjon om forsinkelser, endringer og tjenesteytelser for passasjerer med redusert mobilitet og ulike typer funksjonsnedsettelser.
 • Alarmer: Disse skal være i tilgjengelig format for passasjerer med alle typer funksjonsnedsettelser, herunder sensoriske funksjonsnedsettelser og utviklingshemmede.
 • Andre krav: Gelendere, korridorer og ganger, døråpninger og dører skal være tilgjengelige for passasjerer med rullestol. Heiser, bildekk, passasjersalonger, fasiliteter og toaletter skal være utformet slik at de er tilgjengelige og i rimelig antall forefinnes for passasjerer med redusert mobilitet.

 Europakommisjonen har sendt ut på høring et arbeidsnotat som tar opp rettigheter for passasjerer på havgående eller innenlands sjøtransport i EU. Notatet viser til det ovenfor nevnte Direktiv 2003/24/EC som oppgraderte Direktiv 98/18/EC om sikkerhet i maritim transport men bemerker at dette er begrenset til sikkerhetsaspekter. Kommisjonen ønsker med sitt høringsnotat å bringe maritim transport lovgivningen opp på nivå med lovgivning for tog- og flytransport. I en eventuell ny lovgivning vil EU spesielt legge vekt på:

 

 • Tilgjengelighet til havner om maritime transportmidler, såvel som andre former for transport fra havnene
 • Rett til ikke å bli nektet ombordstigning på grunn av redusert mobilitet – diskriminering
 • Rett til å få nødvendig informasjon og bistand gjennom hele reisekjeden og uten ekstra utgifter
 • Behov for å kvantifisere eventuelle tilleggskostnader, hvem som skal dekke dem og hvem som best er i stand til å sikre kvalitetsmessig god bistand (havnemyndighetene, skipsoperatørene, en uavhengig myndighet (management) etc.)
 • Være i stand til å basere seg på et standard lovverk som sikrer lik beskyttelse av rettigheter over hele Europa.

 Direktiv om båtpassasjerers rettigheter

 

Forordning om passasjerers rettigheter ved sjøreiser og reiser på indre vannveier

Forslag til denne ble lagt frem 4.12. 2008. Når det gjelder maritim transport og personer med funksjonsnedsettelser har Kommisjonen kommet til at følgende rettigheter særlig må bli styrket, i følge begrunnelsen for forslaget: særlige tiltak for passasjerer med nedsatt funksjonsevne; automatiske og omgående løsninger ved avbrytelse av reisen (lang forsinkelse, avlysning eller avvisning av transport) og plikt til informasjon av passasjerene samt klagebehandling og rettsmidler. Forslaget har som mål å bedre passasjerenes rettigheter ved nasjonal og internasjonal maritim transport, herunder rettighetene for passasjerer med nedsatt funksjonsevne. 

 

Man henviser også til de spesifikke kravene i direktivet av 2003 (se over) og reglene for adgangsforhold i nye skip i internasjonal fart som er fastsatt i den Internasjonale Sjøfartsorganisasjons oppfordring om konstruksjon og drift av passasjerskip slik at de oppfyller eldres og funksjonshemmedes behov. Forordningen følger samme mønster som den før omtalte forordningen om busspassasjerers rettigheter og vil omfatte følgende relevante bestemmelser (ikke-offisiell oversettelse):

 

Kapittel II Rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne

 

Artikkel 6 Pålegg om transport

 1. Transportører, billettutstedere og reisebyråer kan ikke med henvisning til en persons funksjonsnedsettelse nekte a) å akseptere reservasjon eller utstede billett til en reise som dekkes av denne forordning; b) å ta en passasjer med funksjonsnedsettelse ombord i en havn eller på et inn-/utskipningssted dersom vedkommende har gyldig billett eller reservasjon.
 2. Reservasjoner og billetter skal tilbys personer med nedsatt funksjonsevne uten ekstra omkostninger.

 

Artikkel 7 Unntak og særlige bestemmelser

 1. Uansett bestemmelsene i Artikkel 6 kan transportører, billettutsteder og reisebyråer under henvisning til en persons funksjonsnedsettelse nekte å akseptere vedkommendes reservasjon, å utstede billett eller ta vedkommende om bord dersom a) dette er nødvendig av hensyn til gjeldende sikkerhetsbestemmelser i folkeretten, fellesskapsretten eller den nasjonale rett eller av hensyn til de sikkerhetskrav som er fastsatt av den myndigheten som har utstedt det angjeldende transportselskaps driftstillatelse; eller b) dersom passasjerskipets konstruksjon gjør det fysisk umulig å ta vedkommende om bord eller frakte vedkommende. Nektes reservasjon under de forhold som er nevnt i første avsnitt pkt. a) og b) treffer transportøren, billettutstederen eller reisebyrået rimelige tiltak til å foreslå et akseptabelt alternativ for angjeldende person.
 2. I tilfelle av forhåndsreservasjon skal en person med nedsatt funksjonsevne som nektes innskipning under henvisning til vedkommendes funksjonsnedsettelse og den person som eventuelt ledsager vedkommende ihht. Pkt. 2, tilbys tilbakebetaling av billettprisen eller omlegging av reisen ihht. Vedlegg I. Retten til å velge en returreise eller omlegging av reisen forutsetter at alle sikkerhetskrav kan oppfylles.
 3. Transportøren, billettutstederen eller reisebyrået kan på samme betingelser som i pkt. 1, avsnitt a) forlange at en person med nedsatt funksjonsnedsettelse ledsages av en annen person som er i stand til å yte nødvendig bistand til personen.
 4. En transportør, en billettutsteder eller et reisebyrå som gjør bruk av unntak i henhold til pkt. 1 eller 2 skal straks underrette personen med nedsatt funksjonsevne om årsakene til dette. Transportøren, billettutstederen eller reisebyrået skal på oppfordring meddele disse årsaker skriftlig til vedkommende innen fem arbeidsdager fra at oppfordring er gitt.

 

Artikkel 8 Adgang, tilgjengelighet og informasjon

 1. Transportørene skal med aktiv deltakelse fra representanter for organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne og de håndhevingsorganer som er nevnt i Artikkel 26 fastsette ikke-diskriminerende regler for funksjonshemmedes adgang til transport for å oppfylle gjeldende sikkerhetskrav. Reglene skal omfatte alle betingelser for adgang til aktuell rute, inklusive de benyttede skipenes tilgjengelighet og fasiliteter ombord.
 1. Transportører og billettutstedere skal informere om de regler som er fastsatt i pkt 1 senest på reservasjonstidspunktet, på en passende måte og på de samme språk som man normalt formidler informasjonen til alle passasjerer. Ved formidling av informasjon skal det tas særlig hensyn til behovene til personer med nedsatt funksjonsevne.
 1. På anmodning skal transportørene utlevere de bestemmelser i folkeretten, fellesskapsretten eller den nasjonale lovgivning om sikkerhetskrav, som de ikke-diskriminerende adgangsregler bygger på.
 2. Reisebyråene utleverer de regler i pkt. 1 som anvendes på reiser, som inngår i pakkereiser, herunder pakkeferier og pakketurer som de tilrettelegger, selger eller tilbyr.
 3. Transportører, billettutstedere og reisebyråene sikrer at alle relevante opplysninger om transportvilkår, om reisen og om tilgjengelighet foreligger i en form som er egnet og tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne; dette gjelder også online reservasjon og informasjon.

Artikkel 9 Rett til bistand i havner

 1. Transportøren er ansvarlig for å sikre at bistand som er omtalt i Vedlegg II ytes gratis til personer med nedsatt funksjonsevne ved disses avreise fra, overføring gjennom og ankomst til en havn, slik at vedkommende personer kan komme ombord i det avgående fartøy og i land fra det ankommende fartøy som vedkommende har kjøpt billett til, jfr. likevel adgangsreglene i Artikkel 8 pkt. 1.
 2. Transportøren kan yte bistand selv eller inngå avtale med en eller flere andre parter om å yte bistanden. Transportøren kan inngå en slik avtale eller slike avtaler på eget initiativ eller på oppfordring, bl.a. fra an havnemyndighet under hensyn til de eksisterende tjenester i den aktuelle havnen. Når en transportør inngår en avtale med en eller flere parter om å yte bistand er transportøren fortsatt ansvarlig for at bistanden ytes og at kvalitetsstandardene i Artikkel 14 pkt. 1 overholdes.
 3. Transportørene kan på ikke-diskriminerende grunnlag pålegge alle passasjerer en særlig avgift for å finansiere bistand i havnene. Den særlige avgiften skal være rimelig, omkostningsrelatert og ha fullt innsyn.
 4. Transportørene skiller regnskapet over sine aktiviteter i forbindelse med bistand til personer med nedsatt funksjonsevne fra regnskapet over sine øvrige aktiviteter i overensstemmelse med alminnelig handelspraksis.
 5. Transportørene stiller en revidert årsoversikt over avgifter og utgifter som er blitt henholdsvis oppkrevd og avholdt i forbindelse med bistand til funksjonshemmede til rådighet for det eller de håndhevelsesorganer som er utpekt ihht. Artikkel 26 pkt. 1.

Artikkel 10 Rett til bistand på inn- og utskipningssteder for passasjerer

Hvis det ved et bestemt ankomststed eller etappe ikke finnes noen havn, arrangerer transportøren bistand på innskipnings/utskipningsstedet i overensstemmelse med Artikkel 9.

 

Artikkel 11 Rett til bistand ombord på skip

Transportørene yter vederlagsfritt minst den bistand i Vedlegg III til funksjonshemmede når de reiser fra, ankommer til eller reiser gjennom en havn som denne Forordning omfatter.

 

Artikkel 12 Betingelser for ytelse av bistand

Transportører, havnenes administrasjon, billettutstedere og reisebyråer skal samarbeide om å yte bistand til passasjerer med nedsatt funksjonsevne, i henhold til Artikkel 9, 10 og 11 i overensstemmelse med det som er anført nedenfor: 

 

a)    Bistand ytes på den betingelse at transportør, billettutsteder eller reisebyrå der billetten er kjøpt, får beskjed om vedkommendes behov minst 48 timer før det er behov for bistanden.

 

b)    Transportører, billettutstedere og reisebyråer treffer alle nødvendige foranstaltninger til å kunne motta funksjonshemmedes beskjed om behov for assistanse. Denne forpliktelse gjelder alle salgssteder også ved telefonsalg og salg via Internett.

 

c)    Hvis det ikke mottas beskjed i overensstemmelse med pkt. 1 skal busselskapet, administrasjonsorganet, billettutsteder og reisebyrå treffe alle rimelige tiltak for å gi passasjer med nedsatt funksjonsevne tilstrekkelig bistand til å stige ombord i bussen, skifte til en annen forbindelse eller stige ut av ankommende buss som vedkommende har kjøpt billett til.

 

d)    Med forbehold om andre enheters tiltak mht. områder utenfor havneområdet utpeker havneadministrasjonen eller en annen bemyndiget person ankomst- og avgangsmøtesteder innenfor havneområdet i og/eller utenfor terminalbygningene der funksjonshemmede kan melde sin ankomst og be om assistanse; disse steder skal være klart merket og stille til rådighet de viktigste opplysninger om havnen og den bistand som kan ytes i tilgjengelig format.

 

e)    Bistand ytes på betingelse av at personen med nedsatt funksjonsevne er til stede

 

f)     på det tidspunkt, busselskapet har angitt på forhånd, og som må være høyst 60 minutter før den offentliggjorte avgangstiden, eller

 

g)    senest 30 minutter før den offentliggjorte avgangstiden, hvis det ikke er angitt noe tidspunkt.

 

h)   Når en person med nedsatt funksjonsevne har behov for å benytte tjenestedyr, skal dette behovet imøtekommes forutsatt at det er gitt beskjed om dette til transportøren, billettutstederen eller reiseselskapet i overensstemmelse med eventuelle gjeldende nasjonale bestemmelser for befordring av anerkjente tjenestedyr ombord på passasjerskip.

 

Artikkel 13 Videreformidling av opplysninger til tredjepart

 1. Er ytelse av bistand satt ut til underleverandør, og når transportøren, billettutsteder eller reisebyrået beskjed om behov for bistand senest 48 timer før offentliggjort avgangstid for reisen, videreformidles de relevante opplysninger til underleverandøren senest 36 timer før offentliggjort avgangstid.
 2. Er ytelsen av bistand satt ut til andre, og når transportøren, billettutsteder eller reisebyrået ikke meddelelse om behov for bistand senest 48 timer før den offentliggjorte avgangstid for reisen, gis de relevante opplysninger videre til underleverandøren så raskt som mulig.

Artikkel 14 Kvalitetsstandarder for bistand

 1. Transportørene fastsetter i samarbeid med organisasjoner av personer med nedsatt funksjonsevne kvalitetsstandarder for bistand omtalt i Vedlegg II og III og fastlegger de ressurser som er nødvendige for å oppfylle disse standardene.
 2. Ved fastsettelse av slike standarder tas det fullt hensyn til internasjonalt anerkjent politikk og atferdsregler for transport av personer med nedsatt funksjonsevne, i sær den Internasjonale Sjøfartsorganisasjons anbefaling om konstruksjon og drift av passasjerskip slik at de imøtekommer eldres og funksjonshemmedes behov.
 3. Transportørene skal offentliggjøre sine kvalitetsstandarder.

Artikkel 15 Opplæring

Transportørene skal sørge for at:

 1. Deres eget personale og det personale som er ansatt av eventuelle underleverandører, og som yter direkte bistand til funksjonshemmede har kjennskap til hvordan de imøtekommer de behov som personer med forskjellige former for nedsatt funksjonsevne har.
 2. Utdanne alt personale som er i direkte kontakt med de reisende med henblikk på økt bevissthet om og ytelse av bistand til passasjerer med nedsatt funksjonsevne, jfr. Vedlegg II.
 3. Alle nyansatte straks ved ansettelse får opplæring relatert til funksjonshemmede, og at personalet får oppfriskningskurs etter behov.

Artikkel 16 Erstatning for rullestoler og tekniske hjelpemidler

 1. Hvis rullestoler eller andre tekniske hjelpemidler eller deler av disse kommer bort eller blir skadet under håndteringen i terminalen eller transporten ombord på skipet, utbetaler transportøren eller havneadministrasjonen erstatning til eieren av hjelpemidlet alt ettersom hvem som hadde ansvaret for hjelpemidlet på tidspunktet for at hjelpemidlet kom bort eller ble skadet. Når det er påkrevet settes alt inn på hurtig å fremskaffe erstatningshjelpemidler.
 2. Det erstatningsbeløpet som utbetales i henhold til denne artikkel er ikke underlagt begrensninger.

 I tillegg har Kapittel III Transportørens forpliktelser ved avbrytelse av en reise, Artikkel 18 Rett til bistand pkt. 4) egen bestemmelse om at transportør skal være særlig oppmerksom på funksjonshemmedes og deres ledsageres spesielle behov. Kapittel IV Informasjon til passasjerene og behandling av klager har bestemmelser om å ta spesielt hensyn til funksjonshemmedes behov ved formidling av informasjon og Kapittel V Håndheving og nasjonale håndhevingsorganer, Artikkel 27 Rapport om håndhevelse, pkt. c krever et resymé av de adgangsregler som gjelder for funksjonshemmede i angjeldende medlemsstat.

 

Vedlegg I til Forordningen tar opp rett til tilbakebetaling eller omlegging av reisen i tilfelle av forhåndsreservasjon for funksjonshemmede, og Vedlegg II omtaler detaljert bistand i havner til funksjonshemmede. Vedlegg III omtaler bistand ombord på skip og Vedlegg IV opplæring av mannskap i behandling av passasjerer med nedsatt funksjonsevne, herunder bevisstgjørende opplæring og opplæring i å hjelpe passasjerer med nedsatt funksjonsevne.