Hjem > ...Forskrift om flypassasjerers rettigheter

Forskrift om flypassasjerers rettigheter

I 2007 la Samferdselsdepartementet frem forslag til en forskrift for passasjererrettigheter for flypassasjerer med nedsatt funksjonsevne. Denne forskriften er en nasjonal gjennomføring av EUs regelverk for rettigheter for flypassasjerer. Opprinnelig var det spesielle paragrafer i EUs generelle regelverk for flypassasjerers rettigheter som gjaldt personer med nedsatt funksjonsevne; senere kom en egen forordning som kun gjaldt denne gruppen - og som faktisk var EUs første antidiskrimineringslov som kun omfattet funksjonshemmede. 

 

Europaparlamentet vedtok i 2006 Forordning om rettigheter for flypassasjerer med funksjonsnedsettelser. Dette skjedde etter en lang og ikke uproblematisk prosess. Forslaget til forordningen ble lagt frem i 2000 og var omstridt, ikke minst fra flyselskapenes side, fordi den lovfester passasjerers rett til bistand uten ekstra betaling, og klart legger ansvaret for denne bistanden på flyplassene, mens flyselskapene skal betale avgift for å finansiere ordningen. Dette har siden vært prøvd for EF domstolen. Forordningen er bindende i alle regler. Loven kom i tillegg til at EU har fattet felles regler om kompensasjon og bistand til passasjerer og har opprettet en ”svarteliste” over utrygge flyselskaper; alt for å bedre flypassasjerers rettigheter generelt.

 

 Forordningen om rettigheter for passasjerer med redusert mobilitet inneholder følgende bestemmelser:

  • Passasjerer med funksjonsnedsettelser skal ikke kunne nektes ombordstigning dersom denne er begrunnet funksjonsnedsettelse, med mindre det er tungtveiende sikkerhetsmessige grunner stadfestet i internasjonal, EU- eller nasjonal lovgivning.
  • Passasjerer med funksjonsnedsettelser har rett til bistand uten at det kan kreves ekstra betaling for dette, slik at man kan bevege seg uten avbrytelse fra avtalt utgangspunkt på flyplassen (drosjeholdeplass, busstasjon, parkeringsplass etc.) til ombordstigning. Flyplassene er ansvarlige for denne bistanden.
  • Passasjerer med funksjonsnedsettelser garanteres harmoniserte tjenesteytelser gjennom at det settes regler for flyplassenes tjenesteytelser. Flyplasser med mer enn 150 000 passasjerer årlig skal oppfylle visse kvalitetsstandarder på sine tjenester, som skal fastsettes i samarbeid med organisasjoner av mennesker med funksjonsnedsettelser.
  • Det skal holdes opplæringskurs i tjenesteyting overfor passasjerer med funksjonsnedsettelser både for personalet ved flyplassene og i flyselskapene.
  • Det skal gis kompensasjon for tapt eller ødelagt rullestol og andre former for tekniske hjelpemidler.

 EU har tidligere vedtatt direktiv mot diskriminering av bl.a. mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet, men dette er i realiteten den første europeiske loven som kun retter seg mot diskriminering av mennesker med funksjonsnedsettelser. Den vil ikke bare umiddelbart ha betydning for passasjerer med funksjonsnedsettelser i Norge men også ha betydning for arbeidet generelt med antidiskrimineringslovgivning i Norge og for situasjonen for mer enn 50 millioner mennesker med funksjonsnedsettelser i Europa også på andre områder i fremtiden, sies det i flere kommentarer til den nye loven.

 EUs forordning på dansk

 

 I Norge er det Luftfartstilsynet som er organ for gjennomføringen av forskriften om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport, som trådte i kraft i 2008. Forskriften tar opp kvalitetsstandarder for assistanse, krav til utstyr og hjelpemidler på flyplasser, krav til opplæring av personell og til tjenester som skal ytes til passasjerer som har, og ikke har forhåndsbestilt slike; informasjonsplikt og annet.

Forordning om funksjonshemmedes rettigheter i lufttransport