Hjem > ...St.meld.17 Eit informasjonssamfunn for alle

St.meld.17 Eit informasjonssamfunn for alle

Bilde av alfakrøllDenne stortingsmeldingen tok opp regjeringens politikk for å gjøre informasjonssamfunnet tilgjengelig for alle. Innledningsvis skrev Fornyings- og administrasjonsdepartementet om de mulighetene som ligger i informasjonssamfunnet, og om de muligheter som vår felles kunnskap i kombinasjon med rask teknologiutvikling gir for videre utvikling. Men det er også tvingende nødvendig at alle kan ta del i denne utviklingen.

 

Derfor er universell utforming av IKT en sentral del av St.meld.17: “Universell utforming av IKT-løysingar er ein føresetnad for at alle skal kunne delta. Det er eit klart mål for regjeringa at all teknologisk utvikling med IKT innan offentleg sektor skal byggje på universelt utforma løysingar, det gjeld automatar så vel som PC løysingar. Privat sektor blir oppfordra til å gjere det same”. (St.meld.17(2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle).

 

Kapittel 4 i stortingsmeldingen tar opp digital inkludering – tilgang, universell utforming og kompetanse for alle. I pkt. 4.1 Regjeringas mål og ambisjonar er det sitert fra Soria Moria erklæringen: “alle må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å delta på de demokratiske prosessene” og videre at det skal satses på “ny universell utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i offentlig sektor”. En vellykket politikk for digital inkludering må baseres på tre hovedpilarer:

 

  • Tilgang til nett, utstyr og innhold
  • Universelt utformede løsninger
  • Digital kompetanse

 

Med bakgrunn i dette ville regjeringen fokusere på å sikre at hele landet har tilbud om tilknytning til bredbåndsnett; satse på universelt utformet teknologi, styrke satsingen på digital kompetanse i befolkningen og styrke satsingen på IKT i utdanning.

 

Universelt utformede løsninger

Det ble slått fast i St.meld.17 at regjeringens målsetting er at all teknologisk utvikling innen IKT og media skal bygge på prinsippet om universell utforming, som skulle gi alle brukerne merverdi ved bruk av teknologien. Det ble lagt et klart ansvar på offentlig sektor for å sørge for at IKT- og internettbaserte løsninger og tjenester ikke skal føre til nye og omfattende barriere for de med spesielle behov. Derfor skal man også unngå spesialløsninger eller alternative tilpasningsordninger, men i stedet søke løsninger som kan brukes av så mange som mulig. Disse målsettingene ble sett i sammenheng med diverse tiltak som foregikk samtidig:

 

  • Innføringen av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2009) som også omhandler universell utforming av IKT så snart det er vedtatt en egen forskrift til loven som tar opp dette. I skrivende stund (april 2012) er det ikke lagt frem noen slik forskrift.
  • At man skulle ta i bruk åpne IKT standarder i offentlig sektor, bl.a. begrunnet med at det spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne med behov for spesialutstyr eller spesiell programvare, kan mangel på bruk av åpne standarder skape hindringer fordi det ikke er mulig å bruke spesialløsninger på tvers av eksisterende løsninger.
  • At det i 2006 ble dannet et Standardiseringsråd for offentlig sektor som skal utarbeide forslag om IKT standarder som skal gjøres obligatoriske eller anbefalte for offentlig sektor. I denne sammenheng ble det også utarbeidet en referansekatalog som gir systematisk oversikt over alle standarder som et offentlig IKT prosjekt skal ta hensyn til. Denne omfatter også relevante henvisninger til standarder for universell utforming.

St.meld.17 Eit informasjonssamfunn for alle hadde fire konkrete tiltak som skulle bidra til universell utforming av IKT løsninger:

 

  1. Tiltak 4.5: Universelt utformede offentlige elektroniske tjenester: Fornyings- og administrasjonsdepartementet skulle under dette tiltaket utrede konsekvensene av å ta inn IKT som del av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, ved siden av at ulike kompetansemiljø skulle utvikle veiledere og detaljering av standarder og krav for universell utforming av IKT. Som del av dette skulle man også utarbeide indikatorer for hvordan universell utforming skal tas i bruk, dette skulle så vurderes tatt inn i KOSTRA og StatRes.
  2. Tiltak 4.6: Offentlige virksomheter ble oppfordret til å ta i bruk WAI kriteriene (WCAG 1.0), ved siden av at man også oppfordret til bruk av disse ved tildeling av offentlig støtte til andre nettsteder. De etatene som ligger under FAD ble pålagt å bruke WAI kriteriene. Det ble videre bestemt at fra 2007 skulle sentrale, private nettsteder med stor nytteverdi vurderes (mot universell utforming) av Noreg.no.
  3. Tiltak 4.7: Klarere ansvarsforhold i arbeidet med universell utforming av IKT, herunder gjennomgang av organiseringen av det offentlige arbeid med universell utforming av IKT og elektroniske tjenester, med henblikk på enklere og klarere tilbud og ansvarsforhold. Videre skulle det utarbeides en ny handlingsplan for bedre tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, der IKT skulle få en bred plass.
  4. Tiltak 4.8: Stimulere til utvikling av løsninger som gir bedre tilgang til IKT baserte produkter og tjenester, herunder videreføring av IT Funk frem til 2012.

 

 St.meld.17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle