Hjem > ...Standarder som er relevante for billettering

Standarder som er relevante for billettering

Billettautomat BilbaoInnledningsvis vil denne oversikten presentere ”generelle” standarder og veiledere som er relevante for temaet, og deretter gå inn på standarder på bestemte områder.

 

Generelle relevante standarder

 

JIS X 8341-1 Guidelines for older persons and persons with disabilities - Information and communications equipment, software and services - part 1: Common Guidelines (Japan 2004)

Dette er retningslinjer for tilgjengeliggjøring av informasjons- og kommunikasjonsutstyr og -tjenester for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Den er utviklet innen rammen av ISO/IEC Guide 71 og følger WCAG 1.0 og andre retningslinjer, samtidig som standarden er teknologiuavhengig. (som WCAG 2.0). Standarden retter seg primært mot offentlige hjemmesider og tar samtidig opp forhold som er spesifikke for Japan. Det er lagt vekt på at målgruppen skal kunne oppfatte, forstå og benytte seg av for eksempel IKT tjenesten gjennom brukerrettet utforming.

 

Korea Guidelines Recommendation Guidelines to Improve Accessibility for the Disabled and the Elderly to the IT services/IT products (2002)

Retningslinjene bygger på koreansk lovgivning for å overbygge det digitale gapet mellom de som benytter og de som møter barrierer i forhold til IKT. En handlingsplan for perioden 2006-2010 er utviklet og standardisering er en del av tiltakene. Dette omfatter tilgjengelighetsstandarder for IKT produkter og tjenester. Anbefalingene fra 2002 skal sikre bedre tilgjengelighet til IT tjenester for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, herunder retningslinjer for utforming av tjenester og produkter, for nettbaserte dokumenter (10 sjekklister), og annet. Det finnes bl.a. en nasjonal standard fra 2005 for tilgjengelig innhold til nettsider og for tilgjengelighet til automatiske tellemaskiner, ATMer eller bankautomater fra 2007.

 

CSA B651.2 Accessible design for self-service interactive devices (Canada 2007)

Denne standarden spesifiserer krav til å lage elektronisk og mekanisk interaktivt selvbetjeningsutstyr slik at det kan benyttes av personer med en rekke former for funksjonsnedsettelser. Den ble utviklet på bakgrunn av et uttalt behov for en nasjonal standard som kunne dekke en lang rekke av interaktivt utstyr. Formålet med standarden er å spesifisere minimumskrav til tilgjengelighet og brukbarhet for selvbetjeningsutstyr som er til alminnelig bruk. Den dekker ikke bankautomater (dekket av CAN/CSA-B651.1) og hjemmesider/nettapplikasjoner som ikke er kontrollert av tjenesteyter og som kan benyttes fra offentlig tilgjengelig maskinvare.

 

CSA Standard B480-02 Customer Service for People with Disabilities

Denne standarden er nært tilknyttet politikk for offentlige anskaffelser og fokuseringen på tjenester er ment å gi en bredere plattform for fremtidig utvikling. Dette gjør at styring og planlegging blir spesielt viktig og standarden er et verktøy for at organisasjoner skal kunne overvåke og forbedre sine tjenester overfor brukere med nedsatt funksjonsevne som en naturlig del av deres styringspolitikk.

 

ETSI SR 001 996 Human Factors; An annotated bibliography of documents dealing with Human Factors and disability

Dette dokumentet presenterer en liste over dokumenter som er relevant for telekommunikasjonsområdet mht. personer med nedsatt funksjonsevne og gir en kort beskrivelse av standardene som er offentliggjort og deres anvendbarhet.

 

NS-EN ISO 13407 Menneskeorienterte konstruksjonsmetoder for interaktive systemer (ISO 13407:1999)

Denne standarden gir veiledning til menneskefokusert utforming for hele livssyklusen til databaserte systemer. Den er rettet særlig mot dem som styrer utformingsprosesser og gir veiledning på kilder for informasjon og standarder som er relevante for denne tilnærmingen. Den tar også opp maskinvare og programvarekomponenter for interaktive systemer. Et interaktivt system er her forstått som en kombinasjon av maskin- og programvare komponenter som mottar inputs fra, og formidler outputs til en menneskelig bruker for å støtte vedkommendes utførelse av en oppgave. Standarden er derfor relevant for interaktive selvbetjeningsautomater som oppfyller disse kriteriene, selv om standarden ikke spesifikt tar opp universell utforming.

 

ISO/TR 11548-1 Communication aids for blind persons – Identifiers, names and assignation to coded character sets for 8-dot Braille characters – Part 1: General guidelines for Braille identifiers and shift marks  

 

ISO/TR 11548-2 Communication aids for blind persons – Identifiers, names and assignation to coded character sets for 8-dot Braille characters – Part 2: Latin alphabet based character sets  

Grafiske og andre symboler relevant for selvbetjeningsautomater

 

ISO 9186-1 Graphical symbols for public information – Test methods - Part 1: methods for testing comprehensibility  

Denne standarden reflekterer økt bruk av ikke-verbal informasjon i bygninger og andre steder, og for tjenester overfor publikum.  Det er en økt vekst i internasjonal reisevirksomhet, turisme og samhandel som krever at grafiske symboler kan forstås. Standarden spesifiserer metoder for å vurdere i hvilken grad symbolene er internasjonalt forståelige. Alle tekniske komiteer innen ISO systemet skal kunne benytte ISO 9186 i arbeid med spesielle grafiske symboler på sitt virkeområde og slik sikre at det bare er ett symbol for hvert meningsinnhold. Standarden omfatter metoden som skal benyttes i å teste omfanget som en variant av et grafisk symbol formidler et tilsiktet budskap, og metoden som skal benyttes for å teste hvilken variant av et grafisk symbol som er mest forståelig. Hensikten er å sikre at grafiske symboler og tegn som bruker grafiske symboler er lett forståelige. Hensikten er å utvikle grafiske symboler som er korrekt forstått av brukere uten forklarende tilleggstekst. Når et slikt grafisk symbol ikke kan oppnås, kan det være nødvendig å presentere et grafisk symbol sammen med tilleggstekst som forklarer betydningen av symbolet på et språk forstått av målgruppen/brukerne.

 

ISO 7001 Graphical symbols – Public information symbols

 

ISO/IEC 11581-1 Information technology – User system interfaces and symbols – Icon symbols and functions – Part 1: Icons – General.  

Denne standarden omhandler ikoner som brukes på skjermterminaler (VDTs eller skjermer) for å forenkle interaksjon mellom computer baserte applikasjoner (programvare produkter) og deres brukere. Ikongrafikk kan formidle et språk-uavhengig kommunikasjonsmiddel for å formidle informasjon til brukeren. De er del av et grafisk system som forbedrer brukerens evne til å lære, forstå og huske funksjonelle elementer i et system, og hjelpe til med manipuleringen av disse elementene. Et grafisk brukergrensesnitt benytter seg av brukerens omgivelser for å skape et metaforisk bilde av brukerens oppgaver. En metafor gir en analogi til begreper og konsepter som allerede er kjent for brukeren og fra hvilke brukeren kan dedusere systemets bruksmåte og adferd. Ikoner kan uttrykke metaforen direkte, som grafiske avbildninger av de metaforiske objektene. De kan også forestille direkte et fysisk objekt. Denne delen av ISO 11581 gir et rammeverk for utviklingen og utforingen av ikoner og deres bruk på skjermer som kan vise grafikk så vel som tekst. Den omfatter generelle krav og anbefalinger for ikonene og globale varianter av grafiske fremstillinger av ikoner.

 

Tastaturer og brukergrensesnitt

 

ISO/IEC 9995-1 Information technology – Keyboard layouts for text and office systems – Part 1: General principles governing keyboard layouts

Denne standarden har sin historie i at tastaturer for PCer, arbeidsstasjoner og computerterminaler var bygget på skrivemaskinteknologi. Dette førte til at designere måtte velge mellom inkonsistente standarder som førte til forskjeller mellom layout for tastaturene. ISO/IEC skal lage et rammeverk for layout for tastaturer til informasjonsteknologiutstyr. Funksjonelt er tastaturenes funksjon delt inn i fire hovedgrupper. Ved å benytte ISO/IEC 9995 skal brukerne være sikret et forent og forutsigbart brukergrensesnitt mellom bruker og maskiner ved å dele tastaturet inn i funksjonelle seksjoner og områder og allokere funksjoner til de ulike tastene. Ett av hovedmålene for standarden er å få plass til et større og/eller mer variert sett av tegn som kreves av de ulike applikasjonene som tastaturene benyttes til i dag. Dette oppnår man ved å tillate at mer enn ett grafisk tegn eller kontrollfunksjon allokeres til hver av tastene på tastaturet, fortrinnsvis i den alfanumeriske seksjonen.

 

ISO 14755 Information technology – Input methods to enter characters from the repertoire of ISO/IEC 10646 with a keyboard or other input device

Denne standarden har sin bakgrunn i at det fines en metode for å sette inn tegn som er fremmed for et bestemt tastatur på noen PC-er. Men denne metoden er kodeavhengig og avgrenset til 8-bit kodete tegn. Det var behov for å standardisere en slik metode uavhengig av koding selv for begrensede tegnsett. Videre ville implementering av ulike kodingsskjemaer av tegnsett kunne benytte denne metoden forutsatt at angjeldende tegnsett hadde repertoarer som var undersett av det universelle multippel oktett tegnsettet (ISO/IEC 10646) eller andre standard tegnsett. Standarden beskriver fire ulike metoder som kan implementeres ut fra konformitetskrav.

 

ISO 15411 information technology – Segmented keyboard layouts

Denne standarden definerer nødvendige krav når man vurderer ulike typer oppdelte tastaturer. Standarden omhandler det tredimensjonale layout for oppdelte, tradisjonelle tastaturer som er klassifisert til å ha tilpasningsdyktig alfanumerisk oppdeling og fast vinklede alfanumeriske segmenter. Standarden dekker følgende tastaturområder: Det alfanumeriske området, funksjonsområdet, tekstbehandlingsområdet, det numeriske området og markør/cursor kontroll området. Denne standarden er relevant for utforming av tastaturer slik at de kan tilpasses ulike brukerbehov.

 

Betalingsautomater

 

NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

Punkt 6.7 i denne standarden omhandler betalingsautomater i forbindelse med parkeringsplasser, der det kreves at slike automater skal plasseres nær plasser reservert for personer med nedsatt funksjonsevne og angir betjeningshøyde for tablåer manøverareal foran automaten. Det er også krav om brukervennlighet og lett forståelig betjening av automaten, med henvisning til NS-EN 12414.

 

NS-EN 12414 Parkeringsregulerende utstyr, betalingsautomater - Tekniske krav og funksjonskrav

Denne standarden omfatter også relevante krav til funksjonalitet. Det er bl.a. et krav i henhold til standarden at det skal være mulig å kansellere bestilling av parkeringsbillett, selv om dette ikke er knyttet til prinsippet om universell utforming. Symboler og piktogrammer etc. skal være synlige fra brukerens plassering. Standarden inneholder også krav om synlighet mht. ikke-permanent informasjon (om transaksjonen) både i dagslys og nattlys på en avstand av 1 meter fra maskinen og synlighet av permanent informasjon (som ikke er knyttet til transaksjonen) på 0,5 meters avstand. Når det gjelder høyde på innbetalingssprekk og vekslepengemottak skal denne være på fra 0,9 meter til 1,5 meter men den kan heves til 1,7 meter dersom en bruker som har parkeringskort for forflytningshemmede er forhindret fra å bruke den i de først nevnte høydene (pkt. 4.20). Det samme gjelder for mekanismer for å betjene utstyret (punkt. 4.21.1). Betjening skal ikke kreve styrke på mer enn 10 N (Newton).