Hjem > ...Regjeringens digitaliseringsprogram

Regjeringens digitaliseringsprogram

Forsiden Regjeringens digitaliseringsprogramPå nett med innbyggerne – Regjeringens digitaliseringsprogram er en handlingsplan som ble lagt frem av regjeringen Stoltenberg i april 2012. Målet er å digitalisere offentlige tjenester i Norge slik at landet “er i front internasjonalt på å levere offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv”.

 

Hovedtrekk i digitaliseringsprogrammet

Målsetningen for digitaliseringsprogrammet er at statlig forvaltning i størst mulig grad skal være tilgjengelig på nett; at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for kommunikasjon med innbyggere og næringsliv og at digitalisering av forvaltningen skal bidra til å frigjøre ressurser til områder der behovet er stort. Et fjerde mål er at en digital forvaltning skal gi bedre tjenester.

 

Programmet lister opp ni prinsipper som ligger til grunn for de strategiske valgene som er foretatt av regjeringen:

 

  1. digital forvaltning skal være hovedregelen for kontakt med forvaltningen
  2. forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige digitale tjenester
  3. innlogging til offentlige nettjenester skal være enkel og sikker
  4. alle innbyggere og bedrifter skal få post fra forvaltningen i én sikker, digital postkasse
  5. innbyggere og bedrifter skal få varsling på sms og e-post
  6. innbyggere skal få hjelp til å finne fram til og bruke digitale tjenester
  7. utvikling av IKT løsninger skal sees i sammenheng med forvaltningens arbeidsprosesser og organisering
  8. hensyn til personvern og informasjonssikkerhet skal ivaretas
  9. digitaliseringstiltak som har betydning for flere tjenester, skal samordnes

 

Det er en forutsetning at forvaltningen har en digital infrastruktur for at dette skal oppnås. Elementer som må inngå i denne infrastrukturen er elektronisk ID, digital postkasse og offentlige registre som understøtter digital forvaltning – og disse elementene må i tillegg styres, finansieres og organiseres effektivt.

 

Åpenbart må sikkerhet også være et sentralt tema i denne strategien og dette skal ifølge programmet vektlegges i IT systemene, slik at man sikrer robust drift og unngår at opplysninger kommer på avveie.

 

Av andre viktige punkter er vektleggingen på at interaksjonen med brukere skal være forståelig, rask og respektfull og at man skal sikre brukerinvolvering i utviklingen av offentlige tjenester. Videre at man skal sikre bedre bruk av ressursene internt i forvaltningen ved at fellesfunksjoner samordnes, arbeidsprosesser digitaliseres, anskaffelser effektiviseres og kompetansen styrkes. Det er også tanken at digitalisering skal åpne for at kompetansearbeidsplasser spres til distriktene.

 

Standardisering

Vektlegging på sikkerhet, samordning og felleskomponenter viser at standardiserte løsninger og utvikling av standarder får en sentral plass for å kunne gjennomføre digitaliseringsprogrammet. Forvaltningsstandarder er omtalt i programmet fordi IKT løsninger som kan kommunisere med hverandre er en forutsetning for å kunne digitalisere den offentlige sektoren. Standardiseringsrådet ble opprettet i 2007 og dette rådet har til oppgave å foreslå hvilke standarder som bør være anbefalte eller obligatoriske for ulike områder de skal anvendes på. Obligatoriske standarder er nedfelt i forskrift og gjelder både for statlige og kommunal virksomheter. Det er en oversikt over anbefalte og obligatoriske standarder for IKT for offentlige virksomheter på standardiseringsportalen www.standard.difi.no.

 

Universell utforming

Universell utforming er kun nevnt på ett sted i programmet, i generelle vendinger: “Ved å tilstrebe én løsning som alle kan bruke, reduserer man behovet for kostbare spesialtilpasninger, samtidig som man øker muligheten for samfunnsdeltakelse for alle på like vilkår. Krav til universell utforming er allerede delvis innarbeidet i Difis kvalitetskriterier for offentlige nettsider”. (Regjeringens digitaliseringsprogram)

 

-Et annet element som blir viktig for universell utforming i det offentlige blir den kommende forskriften til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som vil gi spesifikke krav til universell utforming av IKT. Videre vil den kommende europeiske standarden for universell utforming av IKT i forbindelse med offentlige anskaffelser også gjelde i Norge gjennom EØS avtalen, og vil gi føringer for digitaliseringsprogrammet på sikt.

 

Regjeringens digitaliseringsprogram 2012