Hjem > ...

Rapport viser behov forendringer i ekomtilbud for å sikre universell utforming av elektronisk kommunikasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom (tidligere Post- og teletilsynet), utga i 2013 rapporten «Fremtidsrettet og likeverdig ekomtilbud for funksjonshemmede og brukere med spesielle behov». Rapporten viser at mange personer med funksjonsnedsettelser har utfordringer med dagens ekomtilbud, og foreslår en del endringer. Først og fremst skyldes problemene mangel på gode nok krav til tilbudene for å tilfredsstille alle brukere og begrensning av rabatt- og refusjonsordninger for Telenors kunder.

Rapporten bygger på en undersøkelse gjennomført i 2011 av Nkom som kartla bruken av, og tilfredsheten med, telefoni og internettjenester, bl.a. for personer med funksjonsnedsettelser. Resultatene av undersøkelsen tydet på at «selv om brukerne er rimelig fornøyde, har de behov for et mer moderne tilbud, særlig når det gjelder formidlingstjenesten». Årsaken var at Telenors formidlingstjeneste i dag tilbys kun som analog tjeneste, på fastnett – dette i kontrast til økende dominans av mobiltelefoniløsninger.

Rapporten foreslår nye kriterier for å vurdere om ekomtjenester for personer med funksjonsnedsettelser er sidestilt med det andre brukere mottar:

  • Tilgjengelighet av formidlingstjenesten med alminnelig brukt utstyr – blir ekomtjenestene formidlet på de samme terminaler som andre brukere kan benytte?
  • Er det tilgjengelighet til telefonitjenester døgnet rundt?
  • Er det mulighet til å ringe og motta samtaler direkte – uten behov for først å ringe en formidlingstjeneste?
  • Har ekomtjenester for personer med funksjonsnedsettelser samme funksjonalitet og kvalitet som andre ekomtjenester? For eksempel telefonsamtalehastighet.
  • Kan kunder med funksjonsnedsettelser selv velge kommunikasjonskanal etter eget behov?
  • Har spesielle ekomtjenester samme sluttbrukerpris som ordinære tjenester?

Manglende brukermedvirkning og mangel på adekvate krav til kvalitet

Et annet problem er at personer som bruker høreapparat har vanskelig for å velge mobiltelefon fordi det ikke foreligger krav om lydkvalitetsmerking, som det i dag er et system for i USA.

Rapporten legger også vekt på at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle sider av det alminnelige ekomtilbudet og at brukermedvirkning er nødvendig nor varer og tjenester utvikles og designes. Dette finnes det i dag en Norsk Standard for, NS 11040 Universell utforming – brukermedvirkning og Ikt, som vil gi god veiledning i hvordan dette best kan gjennomføres.  

Ved siden av manglende brukermedvirkning peker rapporten på manglende krav til løsningene som fører til at ulike behov ikke blir tilfredsstilt når det gjelder produktenes anvendbarhet, noe som hindrer likeverdig tilgang for alle.

Forslag til endringer

Rapporten konkluderer med en del forslag til nødvendige endringer for å sikre et bedre tilbud til kunder og brukere med funksjonsnedsettelser:

  • Dagens regulering bør endres med presiseringer av krav til ytelse og kvalitet for formidlingstjenester
  • Etablering av en generell bestemmelse i ekomloven med hjemmel for å stille nærmere krav til tilbydere av elektronisk kommunikasjon om universell utforming av ekomtilbudet, herunder en hjemmel for å pålegge særlige tiltak for områder der universell utforming eventuelt ikke er hensiktsmessig.

Det konkluderes med at Nkom vil etablere et samarbeidsforum der alle aktørene som jobber med ekom for personer med funksjonsnedsettelser kan drøfte aktuelle problemstillinger og utarbeide aktuelle løsninger.

Det er også klart at standardisering av krav vil være en sentral del av det fremtidige arbeidet.