Hjem > ...Anropsbaserte kollektivtjenester for alle- AKTA

Anropsbaserte kollektivtjenester for alle- AKTA

SINTEF Teknologi og samfunn laget i 2008 en rapport som oppsummerte forskningsprosjektet AKTA, som står for Anropsbaserte kollektivtjenester for alle. AKTA prosjektet handlet om hvordan sanntidsinformasjon kan formidles til passasjerene slik at den blir tilgjengelig for alle. Dette gikk ut på å skape gode og lett forståelige brukergrensesnitt for informasjonstjenester særlig for blinde, som også ble brukt som referansepersoner. Det ble utviklet to demonstratorer:

 

Demonstrator 1

En tilleggsapplikasjon for eksisterende sanntidssystemer for reiser med buss, der passasjerene kan bestille og motta sanntidsinformasjon om bussen på mobiltelefon. I tillegg kan personer med behov for assistanse bestille meldinger til sjåføren om behov for assistanse ved på- og avstigning. For strekningen Kristiansand – Ålesund – Volda ble etablert sanntidsinformasjonssystem utvidet gjennom en demonstrator i 2007. Sanntidsinformasjon kunne via AKTA demonstrator 1 bestilles og mottas på mobiltelefon. I tillegg var det muligheter for kommunikasjon mellom passasjer og sjåfør ved at passasjeren ba om assistansemeldinger. Når en passasjer ba om assistanse ville sjåføren få melding om at en passasjer ventet på en bestemt holdeplass eller skulle av på en bestemt holdeplass. AKTA demonstrator 1 viste at konseptet oppfattes som nyttig blant brukerne av denne demonstratoren.

 

Tjenesten med assistansemeldinger gjorde reisen tryggere for synshemmede. Testen viste også at man har gått et skritt i riktig retning med tanke på å nå målsettingen om å ”styrke bruken av kollektivtrafikk gjennom utnyttelse av IKT til utvikling av behovstilpassede tjenester for sanntidsinformasjon og bestilling av kollektivtrafikk”. At 7 av ca 200 holdeplasser hadde monitorer for ruteopplysning indikerte nytten av individrettede informasjonstjenester, heter det i rapporten.

 

Demonstrator 1 ble deretter av praktiske grunner flyttet fra Trondheim til Møre og Romsdal og dette medførte at hovedfokus ble lagt på utvikling og valg av ny teknologi. Prosjektgjennomføringen medførte kompetanseheving og innovasjon hos SINTEFs industripartner (Nett buss Møre AS og AB Thoreb. En konklusjon var at forfining av AKTA-funksjonaliteten er nødvendig før man setter systemet i ordinær drift. En tilnærming til en reiseplanlegger bør inngå i en kommersiell versjon av AKTA tjenesten. Man kan da gå fra et støttesystem for en enkelt bussreise til et tøttesystem for multimodale reiser. For møte lovpålagte krav til universell utforming er det behov for varslingstjenester som er knyttet både til enkeltreiser og til multimodale reiser etter konsept utarbeidet i AKTA prosjektet.

 

Demonstrator 2

En test av egnet teknologi for automatisk deteksjon av trafikant på holdeplass. Med detektering vil man kunne gi informasjonen for riktig holdeplass. Ved utvidelse av funksjonaliteten i AKTA vil man kunne omfatte sammensatte reiser via reiseplanleggere, og avvik fra planlagt reise vil kunne registreres slik at nye meldinger gir oppdatert informasjon. Demonstrator 2 videreførte forskningen rundt multimodale reiser ved å undersøke egnet teknologi for automatisk deteksjon av trafikanter på holdeplass, for å detektere passasjerer (AKTA kunder) i rimelig nærhet av bussholdeplassen slik at det bakenforliggende AKTA systemet blir varslet og de riktige meldingene generert og sendt. Tre forskjellige teknologier lokalt på holdeplass ble vurdert, henholdsvis Bluetooth, WLAN og RFID. Testen ble foretatt i Trondheim og var uavhengig av selve AKTA konseptet i testsituasjonen. Posisjonering ved GSM mobilnett ble også vurdert.

 

I tillegg vurderte SINTEF alternative strategier som manuelle bekreftelsesmeldinger samt ingen deteksjonsmekanismer for å sjekke reisefremdrift. I demonstrator 2 fant ikke prosjektet en fullgod teknisk løsning som klart pekte seg ut som støtteverktøy for automatisk deteksjon av trafikanter på holdeplass. Flere løsninger kan være mulige i fremtiden uten å være aktuelle enda. SINTEF anbefalte derfor at man skulle gå videre med utvidet AKTA funksjonalitet uten deteksjonsmekanismer for å sjekke reisefremdrift. Ved en slik løsning må man satse på gode informasjonsrutiner og enkle tilpasninger av telebasert sanntidsinformasjon slik at bestillingen av informasjon er oversiktlig.

 

Konklusjoner

AKTA prosjektet viste at sanntidsinformasjon bidrar til et bedre kollektivtilbud og mer relevant informasjon. For å være tilgjengelig for alle må det være enkelt å bestille og å forstå informasjonen. En annen erfaring er at flere brukerperspektiver enn synsevne må legges til grunn. For å møte lovpålagte krav til universell utforming er det behov for varslingstjenester som er knyttet til enkeltreiser og multimodale reiser, og AKTA funksjonaliteten kan her være et godt utgangspunkt.

 

AKTA prosjektet ble gjennomført som et BIP-prosjekt (Brukerstyrte innovasjonsprosjekt) innen rammen av de næringsrettede forskningsprogrammene PULS og IT Funk i Norges forskningsråd. Systemer for sanntidsinformasjon beregner når et kollektivtransportmiddel ankommer en bestemt holdeplass, stasjon el. l. ut fra informasjon om hvor transportmidlet befinner seg, forventet gjennomsnittfart og stoppesteder. Tidligere studier hadde vist at trafikantene verdsetter sanntidsinformasjon. AKTA prosjektet skulle bidra til at slik informasjon blir tilgjengelig for alle trafikanter. Synshemmede møter spesielle utfordringer i forhold til gode og lett forståelige brukergrensesnitt for informasjonstjenester, og blinde ble derfor valgt som referansepersoner. Prosjektet ”Tilpasning av sanntidsinformasjonssystem for blinde og svaksynte” kartla synshemmedes problemer med å planlegge og gjennomføre bussreiser, og ble gjennomført i forkant av AKTA prosjektet.

 

Ved videre utvikling og evaluering av sanntidsinformasjon og ruteplanleggere fant man at det er viktig å ha kunnskap om ulike brukerbehov. Rapporten gir derfor bakgrunnsinformasjon om noen kollektivtrafikanter, spesielt yngre, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Hensikten var å vise momenter som er viktige ved evaluering og videreutvikling av sanntidsinformasjonssystemer og ruteplanleggere.