Hjem > Reiseinformasjon og billettsystemer

Reiseinformasjon og billettsystemer omfatter informasjon om og krav til informasjons- og kommunikasjonsteknologi og til formidling av transportrelatert informasjon på en slik måte at alle får likeverdig tilgang til informasjonen. Her vil du finne lenker til relevante standarder, gjeldende regelverk og til informasjon om hvordan man designer transportrelaterte nettsteder i henhold til krav om tilgjengelighet og universell utforming. Du finner også veiledning til god og tilgjengelig reiseinformasjon. Billettering omfatter standarder og tekniske krav til selvbetjeningsautomater samt eksempler på god praksis og løsninger som tilfredsstiller krav til tilgjengelighet.

Billettering er ofte en utfordring for passasjerer med ulike funksjonsnedsettelser, eldre og andre. Det er nødvendig at selvbetjeningsautomater som billettautomater er fleksible i bruk, enkle og intuitive og har toleranse for feil, ved siden av at de er plassert riktig og i en betjeningshøyde som passer for alle. Blinde har for eksempel en stor utfordring når det er installert touch screen automater.

Standarder

Standarder som er relevante for billettering

Det finnes i dag en rekke nasjonale og internasjonale standarder som er relevante for å sikre billettering i et format som er tilgjengelig for alle. Denne oversikten presenterer innledningsvis ”generelle” standarder og veiledere som er relevante for temaet, og går deretter inn på standarder på bestemte områder.

Standarder som er relevante for billettering

Standarder relevant for billettering og selvbetjeningsautomater

Den økte bruken av selvbetjeningsautomater som furutsetter at forbrukerne selv skal skaffe seg varer og tjenester fra automatene uten assistanse, er en utfordring for mange på grunn av alder, nedsatt syn, bevegelseshemninger eller andre faktorer. Det er derfor viktig at det stilles krav gjennom forskrifter, standarder og veiledninger for å sikre at automater utformes på en slik måte at så mange som mulig kan benytte dem.

Relevante standarder for automater

Relevante standarder for IKT og reiseinformasjon

Det finnes i dag en rekke standarder og veiledere som er relevante for å sikre tilgjengelig IKT og informasjon relatert til transport. Denne artikkelen gir en oversikt over nasjonale og internasjonale standarder.

Relevante standarder for IKT og informasjon

Lover og forskrifter

Lovgivning og standarder knyttet til universell utforming og IKT - status 2016

Universell utforming av IKT er et område av økende betydning for å sikre likeverdig tilgang til persontransport, ikke minst for å motta nødvendig informasjon. Både i Norge og i EU er det viktig utvikling når det gjelder lovgivning og sentrale standarder vil være et sentralt redskap for å oppnå målsettingen om universell utforming.

Les om lovgivning og standarder i Norge og EU på området universell utforming og IKT

Ny forskrift om universell utforming av IKT

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt ut på høring forslag til forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Dette vil gi nye krav i fremtiden til bl.a. nettsteder og enkelte automater. Standardisering spiller en sentral rolle.

Ny forskrift om universell utforming av IKT

Lov om offentlige anskaffelser og krav om universell utforming

I lov om offentlige anskaffelser og i anskaffelsesforskriften er det stilt krav om at oppdragsgiver under planleggingen av en anskaffelse bl.a. skal ta hensyn til universell utforming av anskaffelsen. Men dette er et hensyn som også bør følges opp i resten av prosessen for offentlige anskaffelser noe som kan gjøre på flere områder.

Lov om offentlige anskaffelser og krav om universell utforming

Veiledninger og håndbøker

Veiledning Selvbetjening for alle!

Deltasenteret utga i 2006 en revidert utgave av veiledningenn Selvbetjening for alle! - Tilgjengelige automater, som la vekt på universell utforming og metoder for utvikling av automater slik at de kan benyttes av flest mulig. Flere av de automatene som omtales er relevante for transportsektoren.

Veiledning Selvbetjening for alle!

Politiske dokumenter

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan 2014-2023 (Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2012–2013)) er gjeldende transportplan (pr. 2016) og inneholder mye informasjon om planlagte tiltak innen universell utforming og transport.

Et eget kapittel og flere avsnitt i Nasjonal Transportplan 2014-2019 tar opp universell utforming i persontransport.

Les mer om Nasjonal transportplan 2014-2023 her.

Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne - Regjeringens digitaliseringsprogram er regjeringen Stoltenbergs program for å digitalisere offentlige tjenester slik at Norge kommer i front internasjonalt på å levere digitale offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv. Dette vil også omfatte offentlige transportrelaterte tjenester.

Regjeringens digitaliseringsprogram

St.meld 17 Eit informasjonssamfunn for alle

Stortingsmelding 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle tok opp alle relevante aspekter for at landets befolkning skulle kunne benytte seg at de muligheter som informasjonssamfunnet gir, gjennom tilgang til IKT og digital kompetanse. En del av disse tiltakene er knyttet til universell utforming, som har en sentral plass i stortingsmeldingen.

St.meld 17 Eit informasjonssamfunn for alle

Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan er regjeringens dokument for å trekke opp langsiktig strategi for samferdsel i Norge. Ett av hovedmålene for NTP er universell utforming. Dette gjennomføres gjennom en rekke konkrete tiltak.

Nasjonal transportplan

Fagartikler

Rapport viser behov forendringer i ekomtilbud for å sikre universell utforming av elektronisk kommunikasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom (tidligere Post- og teletilsynet), utga i 2013 rapporten «Fremtidsrettet og likeverdig ekomtilbud for funksjonshemmede og brukere med spesielle behov». Rapporten viser at mange personer med funksjonsnedsettelser har utfordringer med dagens ekomtilbud, og foreslår en del endringer. Først og fremst skyldes problemene mangel på gode nok krav til tilbudene for å tilfredsstille alle brukere og begrensning av rabatt- og refusjonsordninger for Telenors kunder.

 

Les om rapporten Fremtidsrettet og likeverdig ekomtilbud

Barrierer mot funksjonshemmedes bruk av IKT og hvordan man fjerner dem

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan skape tilgjengelighet til informasjon for ulike grupper av mennesker med funksjonsnedsettelser i en helt annen grad enn tidligere dersom teknologien er tilgjengelig. Manglende tilgjengelighet utgjør i dag en reell fare for økende avstand mellom de som kan benytte teknologien og de som ikke kan – for eksempel på grunn av funksjonsnedsettelse. Denne artikkelen peker på hvordan man kan fjerne og unngå slike barrierer.

Barrierer mot funksjonshemmedes bruk av IKT

Anropsbaserte kollektivtjenester for alle - AKTA

SINTEF Teknologi og samfunn laget i 2008 en rapport som oppsummerte forskningsprosjektet AKTA, som står for Anropsbaserte kollektivtjenester for alle. AKTA prosjektet handlet om hvordan sanntidsinformasjon kan formidles til passasjerene slik at den blir tilgjengelig for alle.

Anropsbaserte kollektivtjenester for alle - AKTA

Rapport om touchscreen-automater

På oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet har Standard Norge laget en rapport som beregner kostnader for å innføre tilgjengelige touchscreen-automater i Oslo.

Touch-screen automater

Universell utforming av IKT - gevinst for samfunnet

- Hvis 500 personer som i dag får uføretrygd, kan komme i jobb gjennom mer universell utforming, vil dette kunne gi samfunnet en nytteverdi på 184 millioner kroner. Dette viser en konsekvensutredning foretatt av Standard Norge.  

 

Konsekvensutredning universell utforming av IKT

Universell utforming av IKT innen transport

IKT er et stadig viktigere verktøy for å sikre god tilgang til informasjon og enklere gjennomføring av en reise gjennom elektronisk billettering og annen bruk av IKT. Men samtidig vil utilgjengelige IKT løsninger skape nye utfordringer for brukere med ulike grad av funksjonsnedsettelse. Det finnes såvel politiske føringer som tekniske løsninger til å fjerne slike barrierer, i denne artikkelen finner du en oversikt over noen viktige emner.

Universell utforming av IKT på transportområdet

Brukervennlige hverdagsprodukter

ISO 20282-1:2006 gjør rede for krav og anbefalinger for utforming av hverdagsprodukter slik at de blir enklere å bruke.

Måling av brukervennlighet ved automater

ISO 20282-2:2006 angir testmetoder for måling av brukervennlighet i f.m. "gå-frem-til-og-bruk" produkter, som selvbetjeningsautomater.

Anvendelse av ISO/IEC Guide 71 for å sikre brukervennlige produkter

ISO/TR 22411:2008 inneholder ergonomiske data og veiledning i bruk av ISO/IEC Guide 71 for å sikre brukervennlige varer og tjenester for eldre og funksjonshemmede.

Grafiske symboler

ISO 7001:2007 er en viktig standard for utforming av grafiske symboler, f.eks. ved skilting.

Kommunikasjons- hjelpemidler for synshemmede

ISO/TR 11548-1:2001 omhandler semantikk i f.m. bruk av 8-punkters punktskrift for at synshemmede skal kunne tolke informasjon fra edb-utstyr. Se også ISO/TR 11548-2:2001.

Kommunikasjons- hjelpemidler for synshemmede 2

ISO/TR 11548-2:2001 omhandler semantikk i f.m. bruk av 8-punkters punktskrift for at synshemmede skal kunne tolke informasjon fra edb-utstyr. Se også ISO/TR 11548-1:2001.

Veiledning om tilgjengelighet for IKT

ISO 92141-20 gir retningslinjer for å forbedre tilgjengeligheten til IKT utstyr og -tjenester og retter seg mot en bred gruppe av personer med nedsatt funksjonsevne og eldre.

Veiledning med relevans for alle deler av reisekjeden

Guide 71 gir retningslinjer for å ta hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov ved utarbeidelse av standarder.

Standard om tjenestekvalitet i kundekontaktsentre

NS-EN 15838:2009 angir krav til kundekontaktsentre og skal presentere god praksis for å tilfredsstille brukernes forventninger.

Standard for tilgjengelige identifikasjonskort

NS-EN ISO 15291 gir veiledning for utforming av kortaktiverte maskiner og miljøet rundt disse, f.eks. billettautomater.

WCAG 2.0 Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 inneholder anbefalinger for hvordan webinnhold kan gjøres mer tilgjengelig.

Engelsk veiledning for kundekontaktsentre

Better practice guidence for government contact centres gir ansatte ved offentlige kundekontaktsentre veiledning i hvordan man yter service til kunder med forskjellige behov.

Skotsk veiledning for kundekontaktsentre

Good practice guidelines for the establishment of contact centres er en veiledning for ansatte ved kundekontaktsentre om kundeservice overfor brukere med ulike behov. 

ETSI standard for kontantkort

ETSI har laget en standard som gir veiledning for å løse problemene knyttet til bruk av maskinlesbare kort i telekommunikasjonsapplikasjoner, f.eks. kontantkort for mobiltelefoner.

St.meld.nr.17 Eit informasjonssamfunn for alle

St.meld.nr.17 (2006-2007) er et viktig dokument som viser Regjeringens politikk når det gjelder å sikre universell utforming av IKT.

Regjeringserklæringen om ITS/IKT og transport

Ifølge Soria Moria II vil Regjeringen først prioritere tiltak på området Intelligente Transportsystemer (ITS) og IKT innenfor samferdsel og undervisningsbygg.